banner

Čo bolo

Rok 2022

8.8.2022

Výberové konanie riaditeľ-riaditeľka CVČ k 01.11.2022

Výberové konanie riaditeľ-riaditeľka CVČ k 01.11.2022


28.7.2022

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov - k poskytovaniu dotácie na stravu

Vážení rodičia,
prosím všimnite si
Oznam k poskytovaniu dotácie na stravu.
V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní
dotácií na stravu. V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje dieťa od
01.09.2022 a ste oprávnený žiadateľ, je potrebné:
do 05.08. 2022 majú zákonní zástupcovia detí a žiakov do 15 rokov možnosť predložiť
a) čestné vyhlásenie (v prílohe) o neuplatnení nároku na daňový bonus
b) potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi
c) potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima
Deti nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na
daňový bonus po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov- potreba nahlásiť.
Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi osobne alebo e-mailom:
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí: Mgr. Elena Sládková
Tel. kontakt: 0918 627 392
e-mail: elena.sladkova@staratura.sk
skolstvo@staratura.sk

Čestné vyhlásenia môžete doručiť aj priamo na základnú školu alebo materskú školu.


6.7.2022

Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2021/2022 v Základnej škole Stará Turá

30. 06 .2022 sa školský dvor na Komenského ulici zaplnil žiakmi, rodičmi, pedagógmi, zamestnancami školy a prítomnými hosťami. Táto slávnostná udalosť, ktorú žiaci, ale i učitelia tak túžobne očakávali, bola konečne tu. Posledný deň školského vyučovania, kedy žiaci dostali vysvedčenia, niektorí svoje prvé vysvedčenie a niektorí posledné.


1.7.2022

Zoznam zošitov v školskom roku 2022/2023

Zoznam zošitov pre 2. až 9. ročník v školskom roku 2022/202324.6.2022

ŠKOLA V PRÍRODE- DUCHONKA- 5. deň

Posledný deň