banner

Administratívne záležitosti

Miesto na podanie žiadosti:

prijímanie, evidencia žiadostí podľa Zákona SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na sekretariáte ZŠ na Hurbanovej ulici

Zodpovedná pracovníčka pani Ing. Andrea Barančinová

Osobné poskytovanie informácií:

výhradne v úradných hodinách

Poskytovanie informácií:

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o 10 dní.

Elektronické poskytovanie informácií:

administrativa@zsstaratura.sk

Úradné hodiny:

každý pracovný deň : 7,00 - 12,00 hod

Zriaďovacia listina

Č. R./2001/00656
Zriaďovacia listina OU Nové Mesto nad Váhom

podľa § 21 ods. 7 a ods. 8 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov § 1 a § 63 ods. 3 zákona č. 29/1984 o ZŠ a SŠ v znení neskorších predpisov zriaďuje ako samostatnú rozpočtovú organizáciu.

Rozpočtová organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Povinné zverejňovanie informácii

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

  • spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry, 
  • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, 
  • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
  • postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
  • sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Interná smernica zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je na našej webovej stránke medzi dokumentmi školy - smernice školy.

 

Poistenie žiakov

Žiaci školy sú poistení v ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s.

Úrazové poistenie pre školy verzia Žiak    1,50 €

Rozsah poistného krytia :

Smrť následkom úrazu       1000 €

Trvalé následky                     2000 €

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici  2,00 €

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu /od 9. dňa/  2,00 €

Upozornenie:

Žiak je povinný okamžite nahlásiť úraz vyučujúcemu alebo dozor – konajúcemu učiteľovi !

 

Poistenie proti krádeži

 

Žiaci sú poistení v Allianz - Slovenská poisťovňa

Pri odsudzení vecí do   50 €     0,50 €

Pri odsudzení vecí do 200 €     1,00 €


Spoluúčasť poškodeného 6 €

 

Úrazové poistenie žiakov - zmluvné podmienky

Poistenie proti krádeži - zmluvné podmienky

Poplatky v školskej jedálni a ŠKD

Riaditeľstvo Základnej školy, Hurbanova ulica 128/25, 916 01 Stará Turá

O Z N A M U J E

 Školská jedáleň pri ZŠ


A)   obed - žiak 1. stupňa          1,21 €           (dotácia  1,20 €    0,01 €  doplatok rodič)

B)   obed – žiak 2. stupňa         1,30 €           (dotácia  1,20 €    0,10 €  doplatok rodič)   

C)   zamestnanci                      2,80 €

D)  cudzí stravníci                     2,80 € 

 

Školská jedáleň tiež zabezpečuje aj stravovanie cudzích stravníkov, u ktorých cena stravného lístka činí 2,80 € za jedno odobrané jedlo na deň. 

 

Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej školy, Hurbanova ul. č. 128/25, 916 01 Stará Turá. Súčasťou školy je školský klub detí (ŠKD), dve školské kuchyne s jedálňami.

Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom školy stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza ich zákonný zástupca v termíne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a určeného finančného pásma. Príspevok za mesiac september sa uhrádza do dvoch pracovných dní od začiatku dochádzky do školy.


Finančný príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca do pokladne školy (školského zariadenia) alebo bezhotovostne na účet  základnej školy, vedený vo VÚB,

IBAN SK 0502000000001627970451.  Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok.