banner

Úvodná stránka

Novinky našej školy

škola volá

škola volá

Novinky Základnej školy v Starej Turej

USMERNENIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOL

 • Základné informácie

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Rodič dieťaťa (matka, otec) a (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dopustí sa priestupku (alebo správneho deliktu, ak ide o právnickú osobu), za ktorý mu obec uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 alebo § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu.

  Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy.

  Návrat žiadneho dieťaťa prijatého na základné vzdelávanie, ktoré sa od 1. septembra 2023 stane žiakom základnej školy, späť do materskej školy (po začatí školského roka 2023/2024) už nie je možný.

  Termín zápisu

   

  Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole určí každý zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zápis sa koná v dňoch 12.- 13.4. 2023 v stredu  v čase od 13,00-17,00 a vo štvrtok v čase od 13,00-16,00 v modrom pavilóne na Ulici Komenského.

   

  Prihláška dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole

  Prihlášku nájdete na stránke školy, v MŠ, alebo ju vypíšete priamo pri zápise

  Podpisy zákonných zástupcov

   Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

  Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

   • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti - kópiou rozhodnutia súdu)

  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu v prílohe č. 1), ktoré bude pripravené pri zápise.

  • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel,  preukázať fotokópiou úmrtného listu

  • dieťa vychováva iba matka, preukázať fotokópiou rodného listu dieťaťa

   Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca,  ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 2), ktoré bude pripravené pri zápise.

   

  Základná škola

  Hurbanova 128/25

  916 01 Stará Turá

  Tel. č. 032 776 36 39

  pisomne_vyhlasenie.docx

  cestne_vyhlasenie(2).docx

  suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

Výsledky voľby do Rady školy pri ZŠ Stará Turá, Hurbanova 128/25

Voľby zástupcov do Rady školy za pedagogických zamestnancov sa uskutočnili dňa 27.03.2023 v čase od 8,00 do 15,00 hod. vo vestibule školy na Hurbanovej ulici.

Do Rady školy boli zvolení dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 
 • Mgr. Kristína Hudečková
 • Mgr. Alexandra Nedbálková
 
Do Rady školy bola za nepedagogických zamestnancov zvolená pani Eva Hučková.
 
Voľby zástupcov do Rady školy za rodičov žiakov sa uskutočnili dňa 29.03.2023 v čase od 8,00 hod do 16,00 hod. prostredníctvom platformy Edupage cez modul prihlasovanie, alebo osobne v budove školy vo vestibule na Hurbanovej ulici. Do Rady školy pri ZŠ za rodičov žiakov školy boli zvolení štyria rodičia:
 
 1. Antalová Alena
 2. Malková Andrea
 3. Ing. Galbavá Zuzana
 4. Fecková Adriana

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia!
VOĽBA DO RADY ŠKOLY
V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 a na základe Výzvy primátora mesta zo dňa 28.2.2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá z dôvodu uplynutia funkčného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Základnej škole, Hurbanova 128/25, Stará Turá riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre funkčné obdobie 2023 – 2027.
Podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 radu školy tvoria:
• 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov;
• 1 zástupca nepedagogických zamestnancov;
• 4 zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy;
• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Voľby členov rady školy – zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 27. marca 2023 od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Voľby zástupcov rodičov žiakov:
Písomne vyjadrený záujem rodičov žiakov školy kandidovať do rady školy je potrebné:
• doručiť osobne riaditeľke školy,
• poštou,
• e-mailom,
• alebo doručením písomného súhlasu prostredníctvom svojho dieťaťa
najneskôr v termíne do 23. marca 2023 riaditeľke školy.
Voľby členov rady školy – zástupcov rodičov žiakov sa uskutočnia dňa 29. marca 2023 od 8,00 hod. do 16,00 hod. prostredníctvom platformy Edupage cez modul PRIHLASOVANIE alebo osobne v budove školy na Hurbanovej ulici. Hlasovať sa môže len cez rodičovské konto, preto kto ho ešte nemá aktivované, tak kontaktuje triedneho učiteľa.
V prípade, že sa hlasovania nezúčastní viac ako 50 % oprávnených voličov (zo všetkých rodičov žiakov), musia sa voľby vykonať opakovane, pričom sa výsledky určia z počtu platných hlasov v 2. kole toho istého dňa 29.3. 2023 od 17,00 hod. do 20,00 hod prostredníctvom Edupage.
Výsledky volieb a mená zvolených kandidátov zverejní volebná komisia do 24 hodín od konania volieb prostredníctvom Edupage a na stránke školy . Z počtu všetkých kandidátov je možné zvoliť maximálne 4 zástupcov rodičov. K menu kandidáta uvádzajte ÁNO resp. NIE.
Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas za rodinu, aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti (§ 8ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.).
Deň pred voľbami Vás ešte Edupage upozorní.

Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy

V Starej Turej, dňa 14. 03. 2023