banner

Úvodná stránka

Aktuality

Dôležitý oznam
28.9.2020

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

vzhľadom na momentálnu situáciu v našej ZŠ ( karanténa niektorých žiakov a pedagógov nariadená RÚVZ TN) sa upravuje organizácia vyučovania v dňoch 29.9. - 2.10.2020 nasledovne:

1.- 5. ročník sa učia riadne v škole vo svojich triedach podľa platného rozvrhu za sprísnených hygienických podmienok a vykonávaným ranným filtrom daných RÚVZ a metodickým pokynom Ministerstva školstva. ŠKD bude fungovať od 6,00 do 16,30 hod. Bližšie informácie o ŠKD budú pri vstupe do modrého pavilónu.

6. - 9. ročník vyučovací proces bude prebiehať dištančne prostredníctvom Edupage podľa platného rozvrhu. Z obedov sú títo žiaci odhlásení.

Prosíme žiakov, aby dodržiavali dištančné vzdelávanie a venovali čas školským povinnostiam. Tí žiaci, ktorí majú problém s pripojením na internet, túto skutočnosť oznámia triednemu učiteľovi a posnažia sa o získanie školských úloh ako počas bežnej neprítomnosti.
V poobedných hodinách odporúčame eliminovať sociálne kontakty všetkým, ktorí nemajú nariadenú domácu karanténu.
Základná škola neorganizuje hromadné akcie a podujatia.
Predpokladáme, že v pondelok 5.10.2020 sa znovu začne vyučovať v riadnom režime pre všetky ročníky našej školy.
V prípade akýchkoľvek nevyhnutných otázok kontaktujte triedneho učiteľa cez edupage.

Za pochopenie situácie a jej bezproblémový priebeh vám vopred ďakuje
vedenie školy


Pondelok - oznam pre žiakov
27.9.2020

Pondelok - oznam pre žiakov

Oznamujeme žiakom, že dňa 28. 9. 2020 žiakom nebudeme zadávať žiadne úlohy, nakoľko dnes sa veľké množstvo našich žiakov zúčastnilo testu na Covid19, ostatným žiakom odporúčame samoštúdium, opakovanie učiva.
Ďakujem za pochopenie.
Vedenie školy


Dôležitý oznam
25.9.2020

Dôležitý oznam

Podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. a po konzultácií RUVZ Trenčín a zriaďovateľom Mestom Stará Turá riaditeľka ZŠ Stará Turá mimoriadne prerušuje školské vyučovanie a poskytuje žiakom 2.stupňa voľno v pondelok 28.9.2020. Na 1. stupni vyučovanie aj ŠKD bude riadne prebiehať.
Prosíme žiakov , aby minimalizovali kontakty, tento deň strávili samoštúdiom doma a dištančne sa vzdelávali. Zatiaľ predpokladáme, že riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 29. 9. 2020!

Žiaci 2. stupňa sú automaticky všetci odhlásení z obeda.

Za pochopenie ďakujeme.
vedenie školy


Základná škola - 3 potvrdené prípady COVID 19
24.9.2020

Základná škola - 3 potvrdené prípady COVID 19

V Základnej škole Stará Turá boli potvrdené 3 prípady ochorenia COVID-19 k dnešnému dňu 24. 9. 2020. Na základe tejto informácie RÚVZ Trenčín nariadil žiakom 3 tried domácu karanténu.

Všetky informácie pre týchto žiakov sú uvedené v oznamoch nižšie.


Dôležitý oznam
24.9.2020

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

RÚVZ nariaďuje žiakom 1 triede 3. ročníka, 1 triede 6. ročníka a 1 triede 7. ročníka domácu karanténu z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou v domácom prostredí 10 dní od posledného kontaktu.
Žiakov bude manažovať RÚVZ Trenčín. Prosíme o dodržiavanie karantény počas 10 dní aj za predpokladu, že testované deti budú negatívne.
Karanténa trvá od 24. 9. 2020 - 1. 10. 2020 vrátane (3. ročník - 1 trieda)
od 24. 9. 2020 - 2. 10. 2020 vrátane (6. ročník - 1 trieda)
od 24. 9. 2020 - 2. 10. 2020 vrátane (7. ročník - 1 trieda)
Rodičia týchto detí môžu chodiť do práce, súrodencov sa to netýka, môžu chodiť do školy. Rodičia v prípade mladších detí môžu požiadať o vystavenie pandemickej OČR, o ktorú požiadajú svojho lekára.
RÚVZ Trenčín žiada minimalizovať sociálne kontakty.


Dôležitý oznam
22.9.2020

Dôležitý oznam

V základnej škole Stará Turá v oboch budovách výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Zatiaľ škola nemala zaznamenaný žiadny podozrivý prípad žiaka testovaného pozitívne na Covid-19. Škola sa riadi pokynmi príslušného RÚVZ Trenčín. Žiačky, ktoré sa zúčastnili tréningov a zápasov MBK Stará Turá sa riadia pokynmi RÚVZ. Chceme zdôrazniť, že pokiaľ nie je žiadny žiak v karanténe alebo testovaný pozitívne na Covid-19 chodí riadne do školy a prebieha v triedach a na celej škole vyučovací proces nezmenene. Prosíme všetkých zákonných zástupcov, aby oznámili triednemu učiteľovi v prípade, že je dieťa podozrivé na Covid-19 alebo je prípadne v karanténe. Podozrivého žiaka na Covid-19 manažuje RÚVZ alebo všeobecný lekár.

Ďakujeme za pochopenie.Športový krúžok - BASKETBAL
18.9.2020

Športový krúžok - BASKETBAL

Vážení rodičia,
nakoľko nám súčasná situácia nedovoľuje prísť osobne medzi deti do školy, snažíme sa využiť všetky dostupné prostriedky, aby sme informovali rodičov a deti o plánoch MBK Stará Turá.

Radi by sme rozšírili náš basketbalový klub o ďalšie nádejné basketbalistky. Pripravujeme športový krúžok pre 1./2. ročník a prípravku pre 3./4./5. ročník.

Prosím čítajte ďalejOspravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
17.9.2020

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

článok pokračuje - prosím čítajte ďalej


Oznam – rúška na školách
14.9.2020

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.
Organizácia vyučovania od 2. septembra 2020
27.8.2020

Organizácia vyučovania od 2. septembra 2020

Organizácia vyučovania 2. 9. 2020
ŽIACI 1. ROČNÍKA:
• príchod žiakov do školy 7.45 až 8.00 h - v prípade priaznivého počasia na asfaltovom ihrisku pred ružovým pavilónom na Komenského ulici, tam prebehne aj zadelenie do tried a zoznámenie s triednym učiteľom
• žiaka môžu na školskom dvore sprevádzať maximálne 2 zákonní zástupcovia, po presunutí do budovy školy len 1 zákonný zástupca s ochranným rúškom
• pri vchode je povinná dezinfekcia rúk, vstup do budovy len s ochranným rúškom – rodič, dieťa, dodržiavanie odstupov
• na vchodových dverách budú vyvesené zoznamy žiakov, do ktorej triedy je vaše dieťa umiestnené
• v triedach deti odovzdajú triednej učiteľke vyplnené tlačivo zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti 1 tlačivo
• všetky informácie sa dozviete prostredníctvom triednych učiteľov v tento deň.
• prosíme v tento deň, aby si rodičia priniesli písacie potreby, záznamník a deti farbičky
Od 3. 9. 2020:

• Prosíme zákonných zástupcov, aby zabezpečili pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové vreckovky, prezuvky
• Zdravotný dotazník ja na stránke MŠ SR aj stránke školy, vytlačené formuláre sú v altánku na Hurbanovej ulici - 1 tlačivo
• Informácie o ostatných pomôckach budú poskytnuté triednou učiteľkou.


ŽIACI 2. – 9. ROČNÍKA

• príchod žiakov do školy 7.40 – 8.00 cez hlavný vchod do budov
• 2. až 4. ročník Komenského ulica
• 5. až 9. ročník Hurbanova ulica
• pri vchode je povinná dezinfekcia rúk, vstup len s ochranným rúškom, dodržiavanie odstupov
• v triede žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti - 1 tlačivo
• Vstup rodičov a zákonných zástupcov pre žiakov 2. až 9. ročníka nie je možný
• v triedach sa žiaci dozvedia všetky potrebné informácie
• prosíme žiakov, aby si priniesli do školy písacie potreby a zápisník

• 10.00 h – ukončenie

• ŠKD – dňa 2. 9. 2020 sa do ŠKD deti len prihlasujú
• ŠKD začne mať prevádzku od 3. 9. 2020
• ranná ŠKD je od 6.00 do 7.30
• poobedná ŠKD je od 11.30 do 16.30


Povinnosti zákonného zástupcu
26.8.2020

Povinnosti zákonného zástupcu

·Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

·Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

·Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

·Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

·V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

·Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.