banner

Projekty

Projekt nadácie Volkswagen Slovakia – Spoznáme mikrosvet v makrosvete
13.3.2017

Projekt nadácie Volkswagen Slovakia – Spoznáme mikrosvet v makrosvete

Projekt zameraný na spoznávanie mikrosveta v makrosvete na predmetoch biológia, geografia, chémia a fyzika. Vďaka projektu môžu žiaci našej školy objavovať zázraky prírody, získavať vedomosti a prax reálnymi meraniami, či analýzou. Prezentáciou zistení, ruka v ruke so zavedením najmodernejších foriem a metód vyučovania, žiaci sú aktívne zapojení do osvojovania preberaného učiva využívaním interaktívnej tabule, vizualizéra a digitálneho mikroskopu s kamerou. Nadácia Volkswagen podporila projekt sumou 2000 eur, zvyšná suma bola čerpaná z prostriedkov rodičovského združenia. Projekt pre školu vypracovala RNDr. Marianna Lukáčová


13.3.2017

Zrealizované projekty

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
Projekt CLIL - využitie ANJ na rôznych predmetoch v 1. ročníku (Mgr. Monika Čierniková)