banner

Projekty

Projekt nadácie Volkswagen Slovakia – Spoznáme mikrosvet v makrosvete
13.3.2017

Projekt nadácie Volkswagen Slovakia – Spoznáme mikrosvet v makrosvete

Projekt zameraný na spoznávanie mikrosveta v makrosvete na predmetoch biológia, geografia, chémia a fyzika. Vďaka projektu môžu žiaci našej školy objavovať zázraky prírody, získavať vedomosti a prax reálnymi meraniami, či analýzou. Prezentáciou zistení, ruka v ruke so zavedením najmodernejších foriem a metód vyučovania, žiaci sú aktívne zapojení do osvojovania preberaného učiva využívaním interaktívnej tabule, vizualizéra a digitálneho mikroskopu s kamerou. Nadácia Volkswagen podporila projekt sumou 2000 eur, zvyšná suma bola čerpaná z prostriedkov rodičovského združenia. Projekt pre školu vypracovala RNDr. Marianna Lukáčová


13.3.2017

Zrealizované projekty

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
Projekt CLIL - využitie ANJ na rôznych predmetoch v 1. ročníku (Mgr. Monika Čierniková)


Škola rodičom
17.10.2014

Škola rodičom

Dňa 15. 10. 2014 sa v rámci akcie Škola rodičom uskutočnila prezentácia odborných učební, ktoré máme vďaka projektu ZŠ odborne a aj rodičia mohli vidieť, ako využívame na vyučovaní nové učebne Fyziky, Chémie a Techniky.


ZŠ odborne
2.3.2014

ZŠ odborne

Naša škola je od školského roka 2013/2014 zapojená do projektu ZŠ odborne, ktorého cieľom je podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a
prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.


Aj v škole môže byť zelená oáza
29.10.2013

Aj v škole môže byť zelená oáza

„Aj v škole môže byť zelená oáza“ Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.


Projekt Volkswagen
29.10.2013

Projekt Volkswagen

Základná škola v Starej Turej by chcela svojim žiakom okrem kvalitnej tradičnej školy ponúkať i moderné a príjemné prostredie a nielen preto sa počas školského roka 2012/2013 zapojila do projektov „Mikrosvet v makrosvete“ nadácie Volkswagen Slovensko a „Aj v škole môže byť zelená oáza“ Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.