banner

Aj v škole môže byť zelená oáza

Modernejšie a krajšie prostredie v Základnej škole v Starej Turej.

 

Základná škola v Starej Turej by chcela svojim žiakom okrem kvalitnej tradičnej školy ponúkať i moderné a príjemné prostredie a nielen preto sa počas školského roka 2012/2013 zapojila do projektov „Mikrosvet v makrosvete“ nadácie Volkswagen Slovensko a „Aj v škole môže byť zelená oáza“ Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis. Oba projekty pre školu vypracovala RNDr. Marianna Lukáčová. Projekty boli úspešné a škola tak získala maximálne možné finančné prostriedky – z nadácie Volkswagen Slovensko 2000 eur a z Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá 4000 eur. Zvyšná suma potrebná na uskutočnenie projektov bola čerpaná z prostriedkov rodičovského združenia.

V rámci grantovej výzvy „Tajomstvá labáku“ nadácie Volkwagen predložila Základná škola projekt zameraný na spoznávanie mikrosveta v makrosvete na predmetoch biológia, geografia, chémia a fyzika. Vďaka projektu môžu žiaci našej školy objavovať zázraky prírody, získavať vedomosti a prax reálnymi meraniami, či analýzou. Následnou prezentáciou zistení, ruka v ruke so zavedením najmodernejších foriem a metód vyučovania, budú žiaci aktívne zapojení do osvojovania preberaného učiva využívaním interaktívnej tabule, vizualizéra (prístroj na 3D zobrazenie predmetov) a digitálneho mikroskopu s kamerou.

V areály školy sa s finančnou pomocou z projektu Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis revitalizuje školské prostredie. Zo získaných financií vysádzame dreviny a kvety, žiaci vyrobia búdky pre vtákov a úkryty pre hmyz. Dlhé nevyužívané betónové schody budú pokryté doskami a budú slúžiť i ako prírodná učebňa.

Súčasťou projektu je i úprava a rozmiestnenie separačných nádob v priestoroch školy na druhom stupni. Naše deti tak budú pokračovať v návykoch z prvého stupňa – separovanie odpadu - ochrana životného prostredia, prostredia okolo nás. Projektom chceme rozšíriť znalosti a kompetencie žiakov  školy v oblasti enviromentálnej výchovy, ako aj prehĺbiť praktické zručnosti prostredníctvom vlastnej činnosti žiakov zamerané na zveľadenie areálu školy a následnou starostlivosťou oň.  Projekt Zelená oáza v škole - ideálne miesto pre učenie i oddych, kladie dôraz na vytvorenie prírodného prostredia v bezprostrednej blízkosti žiakov ale i širokej verejnosti, ktorá využíva interiér i exteriér školy a chce tak zvýšiť záujem o životné prostredie.

Základná škola Stará Turá