banner

Rada školy

Členovia Rady školy

Za školu

 • Mgr. Kristína Hudečková
 • Mgr. Alexandra Nedbálková
 • Antalová Alena
 • Malková Andrea
 • Ing. Galbavá Zuzana
 • Fecková Adriana

za zriaďovateľa

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Rada školy pri Základnej škole Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá

Voľby zástupcov do Rady školy za pedagogických zamestnancov sa uskutočnili dňa 27.03.2023 v čase od 8,00 do 15,00 hod. vo vestibule školy na Hurbanovej ulici.

Do Rady školy boli zvolení dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 
 • Mgr. Kristína Hudečková
 • Mgr. Alexandra Nedbálková
 
Do Rady školy bola za nepedagogických zamestnancov zvolená pani Eva Hučková.
 
Voľby zástupcov do Rady školy za rodičov žiakov sa uskutočnili dňa 29.03.2023 v čase od 8,00 hod do 16,00 hod. prostredníctvom platformy Edupage cez modul prihlasovanie, alebo osobne v budove školy vo vestibule na Hurbanovej ulici. Do Rady školy pri ZŠ za rodičov žiakov školy boli zvolení štyria rodičia:
 
 1. Antalová Alena
 2. Malková Andrea
 3. Ing. Galbavá Zuzana
 4. Fecková Adriana

 

 

Štatút Rady školy

V priloženom súbore si môžete pozrieť štatút Rady školy

K stiahnutiu

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia!
VOĽBA DO RADY ŠKOLY
V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 a na základe Výzvy primátora mesta zo dňa 28.2.2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá z dôvodu uplynutia funkčného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Základnej škole, Hurbanova 128/25, Stará Turá riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre funkčné obdobie 2023 – 2027.
Podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 radu školy tvoria:
• 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov;
• 1 zástupca nepedagogických zamestnancov;
• 4 zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy;
• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Voľby členov rady školy – zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 27. marca 2023 od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Voľby zástupcov rodičov žiakov:
Písomne vyjadrený záujem rodičov žiakov školy kandidovať do rady školy je potrebné:
• doručiť osobne riaditeľke školy,
• poštou,
• e-mailom,
• alebo doručením písomného súhlasu prostredníctvom svojho dieťaťa
najneskôr v termíne do 23. marca 2023 riaditeľke školy.
Voľby členov rady školy – zástupcov rodičov žiakov sa uskutočnia dňa 29. marca 2023 od 8,00 hod. do 16,00 hod. prostredníctvom platformy Edupage cez modul PRIHLASOVANIE alebo osobne v budove školy na Hurbanovej ulici. Hlasovať sa môže len cez rodičovské konto, preto kto ho ešte nemá aktivované, tak kontaktuje triedneho učiteľa.
V prípade, že sa hlasovania nezúčastní viac ako 50 % oprávnených voličov (zo všetkých rodičov žiakov), musia sa voľby vykonať opakovane, pričom sa výsledky určia z počtu platných hlasov v 2. kole toho istého dňa 29.3. 2023 od 17,00 hod. do 20,00 hod prostredníctvom Edupage.
Výsledky volieb a mená zvolených kandidátov zverejní volebná komisia do 24 hodín od konania volieb prostredníctvom Edupage a na stránke školy . Z počtu všetkých kandidátov je možné zvoliť maximálne 4 zástupcov rodičov. K menu kandidáta uvádzajte ÁNO resp. NIE.
Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas za rodinu, aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti (§ 8ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.).
Deň pred voľbami Vás ešte Edupage upozorní.

Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy

V Starej Turej, dňa 14. 03. 2023