banner

Školský klub

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 20/2012

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 20/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Určenie výšky príspevkov na činnosti

školských výchovno-vzdelávacích zariadení

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení prispieva zákonný zástupca za jedného žiaka mesačne sumou:

 

1.      v školskom klube detí pri základnej škole:

a)       na jedno dieťa                                                                                 9,00 €

b)       na dve deti (súrodencov)                                                             12,00 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet  základnej školy. Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok.    

 

Módna šou

Dňa 24. 2. 2012 sa všetky deti z ŠKD  stretli v telocvični na Komenského ulici, aby sa zabavili.

Čakala na nich malá módna šou, kde ukázali svoj zmysel pre humor.

Deti z každého oddelenia súťažili v obliekaní na čas, kde si obliekali množstvo šatstva na seba a tí najlepší boli ocenení. Zaujímavá bola aj časť, keď si deti vyberali z veľkej kopy šatstva rôzne oblečenia na zamestnania, ako je baletka, predavač, opravár a iné.

Hlavná časť bola, kde si pripravili a obliekli sa do oblečenia svojich obľúbených pani učiteliek, ktoré potom deti hádali.

Deťom sa táto súťaž veľmi páčila a už sa tešia na ďalšiu módnu šou.

Akciu pripravila p. Ľubica Milatová v spolupráci s kolegyňami.

Návšteva Mini Zoo

Dňa 10.02.2012 navštívil školský klub detí Mini Zoo v Centre voľného času v Starej Turej.

Pani Janka Koníková z CVČ deťom pomocou prezentácie predstavila všetky zvieratká, o ktoré sa malí chovatelia z centra voľného času s láskou starajú na chovateľskom krúžku. Majú ich približne 18 druhov. Napr. škrečky, myši, morčatá, ryby, plazy, vtáky a iné. O každom zvieratku sa deti dozvedeli odkiaľ pochádza, akého veku sa dožíva, ako sa treba oň starať a veľa iných zaujímavostí. Deti zaujato počúvali a zapájali sa do diskusie svojimi otázkami aj vlastnými skúsenosťami. Veď mnohé z nich majú aj doma svojich miláčikov. Najväčší zážitok mali, keď si mohli pohladiť chameleóna - Chamíka, agamu bradatú - Agi a tí odvážnejší aj užovku červenú - Oskara a užovku koralovú - Snejka . Veľmi milo ich zabavil papagáj Karol, ktorý im zapískal melódiu piesne „neďaleko od Trenčína“. Deti ho za jeho šikovnosť odmenili nadšeným potleskom.

Návšteva v Mini Zoo mala medzi deťmi kladnú odozvu a určite sa veľmi radi medzi zvieratká do centra voľného času vrátia.

Ďakujeme p. Janke Koníkovej z CVČ za pozvanie.

 

Činnosť ŠKD na plavárni

Záver školského roka 2010/2011 sa niesol i v znamení preverenia svojich zručností v plávaní.

Nadšení výhercovia jednotlivých súťaží sa veľmi tešili zo svojich diplomov.

ŠKD na plavárni

Deti zo ŠKD pri ZŠ Hurbanova ulica Stará Turá v spolupráci s Nadáciou Život od októbra 2009 do 9.6.2010 každú stredu navštevovali plaváreň na Starej Turej. Striedali sa tam deti z oddelení prvých až štvrtých ročníkov. Na plavárni absolvovali rôzne hry vo vode a základy plávania. Na záver dostali diplomy za účasť a najlepší plavci medaile. Už sa tešia na ďalší školský rok, aby v tejto činnosti mohli pokračovať.

 

 

ŠKD 60. výročie

Dňa 20.5.2010 sa  konala beseda pri príležitosti 60. výročia ŠKD na ZŠ Hurbanovej ulici v Starej Turej s bývalými zamestnancami ŠKD. Zúčastnili sa jej p. Soukupová,  Kovačovicová, Kaššová a p. riaditeľka Mgr. Chmúrová. Deti si  v besede pripravili zaujímavé otázky z činnosti ŠKD, na ktoré im pani vychovávateľky odpovedali. Oživili si spomienky na svoje bývalé časy s prácou s deťmi.

 

 

Dopravná činnosť ŠKD v Starej Turej

Dňa 29. apríla 2010 sa na ihrisku pri ZŠ Hurbanov ulica stretli deti z ŠKD, kde si osvojili svoje znalosti z dopravnej výchovy -znalosť dopravných značiek a jazdu na kolobežke. Plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach, za ktoré dostali sladku odmenu a diplomy. Na akcii spolupracovali vychovávateľky ŠKD, Mgr. Dunajčíková, Mgr. Ambrušová, p. Juhásik.  

 

 

Výtvarná súťaž k 60. výročiu ŠKD

Počas školského roku 2009-2010 prebiehala v ŠKD výtvarná súťaž, kde deti tvorili rôzne výtvarné práce a dokazovali svoju zručnosť.

Najlepšie práce boli vystavené na výstave v areáli školy, ktoré si mohli deti prezrieť. 

V spolupráci s Nadáciou Život bolo najlepších dvadsať výtvarných prác ocenených.