banner

Školský klub

ŠKD v škol.roku 2016/ 2017

2017/ 2018

1.oddelenie p.Juríková 1.E, 2.C, 3,C
2.oddelenie p.Stolářová 1.C, 2.C, 3.C
3.oddelenie p.Kováčiková 1.D, 2.A
4.oddelenie p.Dršková 1.B, 2.A, 2.B
5.oddelenie p.Benianová 1.A, 2.B
6.oddelenie
p.Milatová
2.D, 3.A
7.oddelenie p.Vašková
2.E, 3.B
8.oddelenie p.Michalcová
4.A, B, C

 

2015 / 2016 Pani vychovávateľky
1.oddelenie Juríková Renata
2.oddelenie Stolářová Zdenka
3.oddelenie Milatová Ľubica
4.oddelenie Kováčiková Ľubica
5. oddelenie Dršková Janka
6.oddelenie Vašková Drahomíra
7. oddelenie Michalcová Božena

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 20/2012

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 20/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Určenie výšky príspevkov na činnosti

školských výchovno-vzdelávacích zariadení

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení prispieva zákonný zástupca za jedného žiaka mesačne sumou:

 

1.      v školskom klube detí pri základnej škole:

a)       na jedno dieťa                                                                                 9,00 €

b)       na dve deti (súrodencov)                                                             12,00 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet  základnej školy. Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok.    

 

Módna šou

Dňa 24. 2. 2012 sa všetky deti z ŠKD  stretli v telocvični na Komenského ulici, aby sa zabavili.

Čakala na nich malá módna šou, kde ukázali svoj zmysel pre humor.

Deti z každého oddelenia súťažili v obliekaní na čas, kde si obliekali množstvo šatstva na seba a tí najlepší boli ocenení. Zaujímavá bola aj časť, keď si deti vyberali z veľkej kopy šatstva rôzne oblečenia na zamestnania, ako je baletka, predavač, opravár a iné.

Hlavná časť bola, kde si pripravili a obliekli sa do oblečenia svojich obľúbených pani učiteliek, ktoré potom deti hádali.

Deťom sa táto súťaž veľmi páčila a už sa tešia na ďalšiu módnu šou.

Akciu pripravila p. Ľubica Milatová v spolupráci s kolegyňami.

Návšteva Mini Zoo

Dňa 10.02.2012 navštívil školský klub detí Mini Zoo v Centre voľného času v Starej Turej.

Pani Janka Koníková z CVČ deťom pomocou prezentácie predstavila všetky zvieratká, o ktoré sa malí chovatelia z centra voľného času s láskou starajú na chovateľskom krúžku. Majú ich približne 18 druhov. Napr. škrečky, myši, morčatá, ryby, plazy, vtáky a iné. O každom zvieratku sa deti dozvedeli odkiaľ pochádza, akého veku sa dožíva, ako sa treba oň starať a veľa iných zaujímavostí. Deti zaujato počúvali a zapájali sa do diskusie svojimi otázkami aj vlastnými skúsenosťami. Veď mnohé z nich majú aj doma svojich miláčikov. Najväčší zážitok mali, keď si mohli pohladiť chameleóna - Chamíka, agamu bradatú - Agi a tí odvážnejší aj užovku červenú - Oskara a užovku koralovú - Snejka . Veľmi milo ich zabavil papagáj Karol, ktorý im zapískal melódiu piesne „neďaleko od Trenčína“. Deti ho za jeho šikovnosť odmenili nadšeným potleskom.

Návšteva v Mini Zoo mala medzi deťmi kladnú odozvu a určite sa veľmi radi medzi zvieratká do centra voľného času vrátia.

Ďakujeme p. Janke Koníkovej z CVČ za pozvanie.

 

Činnosť ŠKD na plavárni

Záver školského roka 2010/2011 sa niesol i v znamení preverenia svojich zručností v plávaní.

Nadšení výhercovia jednotlivých súťaží sa veľmi tešili zo svojich diplomov.

ŠKD na plavárni

Deti zo ŠKD pri ZŠ Hurbanova ulica Stará Turá v spolupráci s Nadáciou Život od októbra 2009 do 9.6.2010 každú stredu navštevovali plaváreň na Starej Turej. Striedali sa tam deti z oddelení prvých až štvrtých ročníkov. Na plavárni absolvovali rôzne hry vo vode a základy plávania. Na záver dostali diplomy za účasť a najlepší plavci medaile. Už sa tešia na ďalší školský rok, aby v tejto činnosti mohli pokračovať.

 

 

ŠKD 60. výročie

Dňa 20.5.2010 sa  konala beseda pri príležitosti 60. výročia ŠKD na ZŠ Hurbanovej ulici v Starej Turej s bývalými zamestnancami ŠKD. Zúčastnili sa jej p. Soukupová,  Kovačovicová, Kaššová a p. riaditeľka Mgr. Chmúrová. Deti si  v besede pripravili zaujímavé otázky z činnosti ŠKD, na ktoré im pani vychovávateľky odpovedali. Oživili si spomienky na svoje bývalé časy s prácou s deťmi.

 

 

Dopravná činnosť ŠKD v Starej Turej

Dňa 29. apríla 2010 sa na ihrisku pri ZŠ Hurbanov ulica stretli deti z ŠKD, kde si osvojili svoje znalosti z dopravnej výchovy -znalosť dopravných značiek a jazdu na kolobežke. Plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach, za ktoré dostali sladku odmenu a diplomy. Na akcii spolupracovali vychovávateľky ŠKD, Mgr. Dunajčíková, Mgr. Ambrušová, p. Juhásik.  

 

 

Výtvarná súťaž k 60. výročiu ŠKD

Počas školského roku 2009-2010 prebiehala v ŠKD výtvarná súťaž, kde deti tvorili rôzne výtvarné práce a dokazovali svoju zručnosť.

Najlepšie práce boli vystavené na výstave v areáli školy, ktoré si mohli deti prezrieť. 

V spolupráci s Nadáciou Život bolo najlepších dvadsať výtvarných prác ocenených.