banner

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola Stará Turá na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o plánovaných nákupoch zverejňujeme na stránke "Verejný register odberateľských vzťahov" - zákazky podľa § 9 ods. 9, podlimitné zákazky, nadlimitné zákazky, súhrnné správy.

Verejný obstarávateľ: Základná škola Stará Turá

Sídlo: Ulica Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá

Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy

Email: administrativa@zstaratura.sk

Telefón +421327763639

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Číslo účtu: 1896177259/0200

IČO: 36125121

DIČ: 2021606158

Internetová adresa: www.zstaratura.sk

Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2019

K stiahnutiu