banner

Výchovný poradca

Výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov - ZŠ Stará Turá
Kto: Mgr. Adriána Redajová
Kde: kabinet VP na 1. poschodí, zborovňa Hurbanova ulica 032/38 11 520
Kedy:

 • Streda     8.00 - 1100
 • Iný čas - po dohode

 

Základné informácie:

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciach stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)
 • podieľa sa na realizácii prevencie sodiálno-patologických javov mládeže

(pozri stránky: www.prevenciasikanovania.sk, www.bezpecnenainternete.sk,www.hoax.cz)

informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy.
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl - termín: november - december.

V apríli sa po potvrdení prihlášky žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy posiela na príslušnú strednú školu.

Harmonogram prijímacieho pokračovania v 2023/2024

 • do 30. 11. 2023 - zverejnia riaditelia SŠ kritériá prijatia na všetky odbory.
 • do 20. 3. 2024 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi SŠ
 • 25. 3. - 19. 4. 2024 prvá fáza talentových skúšok na športové školy - overenie športového výkonu
 • 26. 4. - 30. 4. 2024 1. kolo 1. termín talentových škúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre športové školy
 • 2. 5. - 3. 5. 2024 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 6. 5. - 7. 5. 2024 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 9. 5. - 13. 5. 2024 1. kolo 2. termín talentových skúšok 
 • do 6. 6. 2024 - SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 18. 6. - 19. 6. 2024 2. kolo prijímacích skúšok 

Testovanie 9 - 2024

20. 3. 2024  riadny termín

4. 4. 2024  náhradný termín

Testovanie 5 - 2024

 tento rok nebude

Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

Systém duálneho vzdelávania

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po ukončení strednej odbornej školy úspešní žiaci nastúpia do zamestnania k danému zamestnávateľovi, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získajú na trhu práce konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach či znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

Štúdiom na škole v systéme duálneho vzdelávania vaše dieťa získa:

 • absolvovanie žiadaného odboru na trhu práce,
 • praktickú prípravu v reálnych podmienkach u konkrétneho zamestnávateľa počas celého štúdia,
 • zvládne prácu s najmodernejšími technológiami, materiálmi, zariadeniami,
 • možnosť zárobku už na strednej škole (podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu),
 • stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, cestovné a iné benefity poskytované zamestnávateľom,
 • bude začlenené do pracovného kolektívu zamestnávateľa už počas štúdia,
 • možnosť absolvovať kurzy, stáže s pomocou zamestnávateľa,
 • prácu po úspešnom ukončení strednej odbornej školy

Čo potrebujete vedieť?

Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu.

 Ktoré odbory možno takto študovať?

Trojročné a štvorročné študijné a učebné odbory ukončené buď výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, alebo maturitným vysvedčením. Aktuálne, v školskom roku 2017/2018, je to 54 odborov na 53 stredných odborných školách.

Ako postupovať pri podávaní prihlášky?

 •   Žiak spolu so zákonným zástupcom si vyberie povolanie, ktoré by chcel vykonávať a zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest.
 • Žiak spolu so zákonným zástupcom kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.
 • Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
 • Žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie. Po prijatí na školu žiak spolu so zákonným zástupcom podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a to do 31. augusta.
 • Od 1. septembra žiak nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie.

 Potrebujete viac informácií?

 Navštívte stránky www.dualnysystem.skwww.potrebyovp.sk, kde nájdete presný postup ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, zoznam odborov, škôl, zamestnávateľov zaradených v systéme duálneho vzdelávania a mnohé ďa