banner

Výchovný poradca

Výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov - ZŠ Stará Turá
Kto: Mgr. Adriána Redajová
Kde: kabinet VP na 1. poschodí, zborovňa Hurbanova ulica 032/38 11 520
Kedy:

 • Streda     8.00 - 9.30
 • Iný čas - po dohode

 

Základné informácie:

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciach stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)
 • podieľa sa na realizácii prevencie sodiálno-patologických javov mládeže

(pozri stránky: www.prevenciasikanovania.sk, www.bezpecnenainternete.sk,www.hoax.cz)

informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy.
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl - termín: november - december.

V apríli sa po potvrdení prihlášky žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy posiela na príslušnú strednú školu.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné - 6., 7., 8., polročné 9. a výsledky Testovania 9.

Harmonogram prijímacieho pokračovania v 2019/20

 • do 1. 2. 2021 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
 • do 20. 2. 2021 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
 • do 28. 2. 2021 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami
 • do 31. 3. 2021 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
 • 15. 3. - 30. 4. 2021 talentové skúšky
 • do 10. 4. 2021 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy
 • do 20. 4. 2021 - ZŠ zašle prihlášky na SŠ
 • 1. kolo  1. termín prijímacích skúšok   10. 5. 2021
 • 1. kolo  2. termín prijímacích skúšok   13. 5. 2021
 • do 6. 6. 2021 - SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 2. kolo prijímacích skúšok - 22. 6. 2021

Testovanie 9 - 2021

24. 3. 2021  riadny termín

14. 4. 2021  náhradný termín

 

Testovanie 5 - 2021

19. 5. 2021 riadny termín

 

Podrobnejšie informácie na www.svslm.sk

Systém duálneho vzdelávania

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po ukončení strednej odbornej školy úspešní žiaci nastúpia do zamestnania k danému zamestnávateľovi, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získajú na trhu práce konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach či znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

Štúdiom na škole v systéme duálneho vzdelávania vaše dieťa získa:

 • absolvovanie žiadaného odboru na trhu práce,
 • praktickú prípravu v reálnych podmienkach u konkrétneho zamestnávateľa počas celého štúdia,
 • zvládne prácu s najmodernejšími technológiami, materiálmi, zariadeniami,
 • možnosť zárobku už na strednej škole (podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu),
 • stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, cestovné a iné benefity poskytované zamestnávateľom,
 • bude začlenené do pracovného kolektívu zamestnávateľa už počas štúdia,
 • možnosť absolvovať kurzy, stáže s pomocou zamestnávateľa,
 • prácu po úspešnom ukončení strednej odbornej školy

Čo potrebujete vedieť?

Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu.

 Ktoré odbory možno takto študovať?

Trojročné a štvorročné študijné a učebné odbory ukončené buď výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, alebo maturitným vysvedčením. Aktuálne, v školskom roku 2017/2018, je to 54 odborov na 53 stredných odborných školách.

Ako postupovať pri podávaní prihlášky?

 •   Žiak spolu so zákonným zástupcom si vyberie povolanie, ktoré by chcel vykonávať a zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest.
 • Žiak spolu so zákonným zástupcom kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.
 • Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
 • Žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie. Po prijatí na školu žiak spolu so zákonným zástupcom podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a to do 31. augusta.
 • Od 1. septembra žiak nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie.

 Potrebujete viac informácií?

 Navštívte stránky www.dualnysystem.skwww.potrebyovp.sk, kde nájdete presný postup ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, zoznam odborov, škôl, zamestnávateľov zaradených v systéme duálneho vzdelávania a mnohé ďa

 

Výsledková listina školy z celoslovenského testovania 9 2019

Vynikajúce výsledky dosiahli naši žiaci z celoslovenského tetovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019

 • Počet testovaných žiakov školy z matematiky: 65
 • Počet testovaných žiakov školy zo slovenského jazyka a literatúry : 65
 • Priemerný počet bodov školy MAT 21,4
 • Priemerný počet bodov školy SJL 19,1
 • Priemerný počet bodov v rámci SR MAT 18,9
 • Priemerný počet bodov v rámci SR SJL 18,7
 • Priemerná úspešnosť školy v % MAT 71,4
 • Priemerná úspešnosť školy v % SJL 63,6
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % MAT 63,1
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % SJL 62,3
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % MAT 8,3
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % SJL 1,3