banner

Pomáhajúce profesie II

 Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kód projektu: 312011AQI4
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Vzdelávanie
Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36

Obdobie realizácie projektu: 06/2020 – 12/2022

Účasť ZŠ v projekte: 12/2020 až 08/2022
Celková výška oprávnených výdavkov: 82 149 501,30 eur
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.mpc-edu.sk | www.esf.gov.sk | www.minedu.sk