banner

Koordinátor environmentálnej výchovy

Náplň práce koordinátora environmentálnej výchovy na Základnej škole, Hurbanova 128/25, 91601 Stará Turá

Meno koordinátora ENV: Mgr. Miriam Holotová

 • vytýčenie cieľov ENV v podmienkach školy
 • príprava dlhodobého programu environmentálnej výchovy a vzdelávania
 • spolupráca pri tvorbe ŠkVP + aktívna implementácia prierezovej témy ENV do všetkých školských pedagogických dokumentov
 • príprava každoročného realizačného plánu environmentálnej výchovy a vzdelávania (ročného plánu práce ENV)
 • iniciácia a koordinácia aktivít kolegov pedagógov v zmysle schváleného plánu práce ENV, v oblasti vyučovacieho, mimo vyučovacieho aj mimoškolského procesu
 • motivácia kolegov pedagógov, ako aj nepedagogických zamestnancov školy k plneniu plánu práce ENV
 • metodický konzultačný servis pre kolegov vo veciach implementácie prierezovej témy ENV do jednotlivých predmetov (vrátane proaktívneho vyhľadávania ďalších medzipredmetových súvislostí a vzťahov)
 • správa špecializovanej knižnice k ENV, distribúcia literatúry, informácií medzi kolegov
 • kontakt s organizáciami a inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP a obohacuje ich ponukami realizáciu plánu práce ENV
 • kontakt s rodičmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v komunite v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP
 • účasť na vzdelávaní v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, koordinácia/sprostredkovanie vzdelávania pre kolegov pedagógov
 • iniciácia, príp. koordinácia prác na ekologizácii prevádzky školy (znižovaní ekologickej stopy školy)
 • vypracovanie systému monitoringu a vyhodnocovania plnenia stanovených cieľov ENV, nadobúdania cieľových kompetencií/spôsobilostí a efektívnosti používaných metód + realizácia monitoringu a vyhodnocovania

 

Poznámky:

 1. koordinátor = manažér
 2. kvalifikácia koordinátora ENV:
 • perfektná znalosť osnov (nielen svojich aprobačných predmetov), prierezovej témy, súvisejúcich pedagogických dokumentov
 • IT zručnosti
 • komunikačné zručnosti
 • manažérske schopnosti
 • environmentálne vzdelanie nie je podmienkou
 • dobre by boli špecializačné štúdium a celoštátne stretnutia koordinátorov ENV

 

Plán environmentálnej výchovy

Plán práce environmentálnej výchovy vychádza z Plánu práce školy, Koncepcie ENV a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a  a v systéme celoživotného vzdelávania a na ňu nadväzujúceho Akčného plánu výchovy a vzdelávania k TUR v SR „Stratégie environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete, zo vzdelávacích štandardov. Plán je vypracovaný v súlade so Školským vzdelávacím programom, Štátnym vzdelávacím programom pre 1. a 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1 a ISCED 2., kde environmentálna výchova je prierezová téma a prelína sa všetkými predmetmi. Environmentálna výchova nie je predmet alebo vedná disciplína, ale proces vzdelávania a výchovy. Proces, v ktorom sa uplatňujú viaceré elementy:

 

*      zvyšovanie uvedomenia,

*       rozvoj schopností,

*       získavanie poznatkov a pochopenie javov,

*      objasnenie vzťahov a hodnôt,

*      uskutočňovanie aktivít v prospech životného prostredia

 

Environmentálna výchova vo vzťahu k životnému prostrediu ako aj vzťahu k zdraviu človeka rieši tri základné problémy:                             

*      environmentálne poznanie,

*      environmentálnu uvedomelosť,

*      environmentálne správanie a konanie                             

 V procese jej optimalizácie a riešení nastolených problémov na školách a prostredí, v ktorom žijeme je nevyhnutné akceptovať základne princípy:

*      učiť žiakov o životnom prostredí,

*      vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia,

*       vychovávať žiakov pre životné prostredie                            

Princípy sa stali pre nás výzvou, aby sa naši žiaci, pedagógovia, rodičia a široká verejnosť zapojili priamo do riešenia ekologických problémov v životnom prostredí a odhaľovali  ich. Je to obrovský krok k utvoreniu ochranárskych postojov. Uvedomujeme si vždy a všade svoju zodpovednosť  k životnému prostrediu – v záujme súčasnosti a budúcnosti.                              

 Výchovnú prácu v oblasti environmentálnej výchovy  budeme realizovať      plnením konkrétnych úloh, zameraných na základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov. Zároveň treba voliť také metódy, formy a metódy práce, ktoré budú rozvíjať poznávacie schopnosti a sociálne zručnosti žiakov, a ktoré budú súčasne prispievať k pozitívnym emocionálnym zážitkom – hry, kvízy, súťaže.

Cieľom environmentálnej výchovy je vychovávať a vzdelávať žiakov citlivých a vnímavých k problémom životného prostredia, schopných konať v prospech kvality života a životného prostredia.

Ciele a úlohy environmentálnej výchovy na škole:

§  formovať a rozvíjať osobnostných kvalít, ktoré umožnia žiakom chrániť a zlepšovať

     životné prostredie

§  rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, naučiť sa zodpovednosti za svoje správanie voči prírode

§  vnímať život ako najvyššiu hodnotu

§  posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu

     estetických hodnôt prostredia

§  rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť

vlastný názor, písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať prezentovať údaje o prírode, životnom prostredí

§  naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých riešení, pracovať s rôznymi zdrojmi informácií

§  rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia

V preventívno-výchovnej oblasti sústreďovať pozornosť na:

 • pôsobenie na žiakov na vyučovaní a triednických hodinách
 • pravidelné sledovanie výchovno-vyučovacích výsledkov, dochádzky, eliminovať negatívne prvky v zárodku
 • rozvíjanie záujmovej činnosti, zručností žiakov
 • pohovory s rodičmi o výsledkoch práce žiakov
 • spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, zdravotníctva, polície (prednášky, besedy, semináre)
 • kontakty na odborníkov v prípade potreby pre žiakov aj učiteľov (špecializované pracoviská)

 

Obsah práce činností

§  monitorovať fyzické a psychické zmeny v správaní žiakov

§  pocit dôvery vo vyučujúcich pestovať u žiakov problémového alebo málo podnetného prostredia

§  v preventívnych aktivitách spolupracovať s RZ, rodičmi, odborníkmi

§  prispievať k tvorbe a výchove osobnosti dospievajúceho človeka aj poukazovaním na dobré stránky jeho charakteru

§  tvoriť a udržiavať dobré medziľudské vzťahy v kolektíve detí

§  viesť žiakov k snahe byť prosociálny a empatický, rozvíjať úctu človeka k človeku, pomoc v núdzi, pomoc zodpovednosti

§  naučiť žiakov povedať nie negatívnym vplyvom okolia - k šikane, k týraniu

§  pri práci pokračovať v dodržiavaní týchto základných princípov - úzko spolupracovať s rodičmi, využívať princípy etickosti vo vzťahoch s okolím, využívať princíp  vedeckosti, princíp primeranosti k veku, princíp dôvery voči žiakom a dospelým

 

HLAVNÉ ÚLOHY V ŠKOLSKOM 2016/2017

 1. nadobudnutie vedomostí v environmentálnej problematike,
 2. utváranie postojov v environmentálnej problematike vo všetkých predmetoch,
 3. zapájanie žiakov do súťaží a rôznych aktivít v environmentálnej oblasti,
 4. vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu,
 5. udržiavanie čistoty v škole a v okolí školy,
 6. spolupráca s príslušnými organizáciami,
 7. zapojiť  do vzdelávania učiteľov v oblasti environmentálnej výchovy.

 

PLÁN ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH

 

September       úprava areálu školy – úprava trávnikov a drevín,

                        zber šípok

                        propagácia zberu papiera,

Október           zber papiera,

                        16.10. - Svetový deň výživy,

                        zdravá výživa a naše zdravie –Deň  jablka,

                        vychádzka spoločenstvo les a záhrada

                        výstava ovocia, zeleniny a kvetov „Plody jesene“,

                        exkurzia do ČOV Stará Turá,

November       prírodné zdroje – spotreba a šetrenie elektrickej energie,

                       Exkurzia - Hvezdáreň v Hlohovci,

                        beseda o včelárstve,

                        Halloween – jesenná výzdoba tried

December       chov spoločenských zvierat v meste – exkurzia do CVČ

                        vianočné zvyky – udržiavanie tradícii a výzdoba tried,

                        Vianočné trhy – výrobky, aranžovanie

Január             účasť v biologickej olympiáde,

                        prevencia proti chrípke – relácia,

                        lyžiarsky výcvik,

                        beseda s lesníkom/poľovníkom,

                         prikrmovanie vtáčikov v zime – stavba vtáčej búdky,

Február          účasť v geografickej olympiáde,

                        anketa o stravovaní sa a správnej výžive,

                        beseda s rybárom,

                        projekt o škodlivosti fajčenia,

                         ochutnávka čajov z liečivých rastlín,

Marec               voda – základ života, ochrana a šetrenie vody,

                          22. marec – Medzinárodný deň vody – aktivity tried

                         inštalácia altánkov na výučbu v prírode v areáli školy

 Apríl               Vítanie jari – výroba veľkonočných výrobkov, aranžovanie, úprava tried

                        založenie bylinkového záhonu,

                        plavecký výcvik,

                        Deň narcisov – zbierka, relácia

                         Deň Zeme – relácia, brigáda žiakov pri úprave okolia školy, športovísk, mesta

                        Aktivity tried - zhotovovanie výrobkov, riešenie ekoúloh

                        22. apríl – Medzinárodný deň Zeme: odpad, problémy odpadov zachovanie biodiverzity,  zber papiera a monočlánkov 

Máj                  exkurzia Čachtice – Višňové – lom, múzeum, hrad – NPR

                        vychádzka spoločenstvo pole a lúka  

                       účasť na súťaži Mladý záhradkár

                        globálne problémy Zeme - otepľovanie, kyslé dažde, ozónová vrstva,                                                                    

Jún                  športový deň – zdravý životný štýl

                       NCH Vršky riešenie úloh z miestnej oblasti :

                        chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené územia

celoročne        šetrenie elektrickou energiou

            šetrenie vodou

            triedenie odpadu v škole do nádob na separovanie

           starostlivosť o kvetinovú výzdobu

           projekty s ENV zameraním: Zdravá škola, Školské ovocie

Environmentálna výchova je súčasťou osnov jednotlivých učebných predmetov ako výchovná zložka/prierezová téma.

Témy sú v súlade s odporúčanými témami MŠ SR v Environmentálnom minime schválenom 15.4. 1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1.9.1996, záväznom pre všetkých učiteľov základných a stredných škôl. Obsah tém má byť primeraný k veku, má sledovať miestne podmienky a záujem žiakov, má byť v súlade s preberaným učivom.

 METÓDY A FORMY PRÁCE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

 Ø  uskutočňovať a dokumentovať priame pozorovanie životného prostredia v škole a v jej okolí formou vychádzok ( les, záhrada, pole, priehrada ) a exkurzií,

Ø  využívať zo školskej knižnice literárne diela, encyklopédie, vedecko-populárnu                                                  
 literatúru, videofilmy, DVD filmy, fotografické materiály, počítačové programy    
 a internet ,

Ø  pracovať s časopismi : Geografia,  Biológia, ekológia, chémia,  Biele Karpaty,  Náučné chodníky Slovenska

Ø  navštevovať tematické výstavy v SNM, ZOO, Arboretum, parky, územia zaradené do rôznych stupňov  ochrany na Slovensku i v mieste bydliska,

Ø  zapájať sa do tematických literárnych , výtvarných a vedomostných súťaží,

Ø  na účelových cvičeniach prakticky aplikovať získané poznatky environmentálnej výchovy,

Ø  organizovať Školy v prírode, LVVK, plavecký kurz, výlety a exkurzie s využitím prírodných zaujímavostí danej oblasti

Ø  podporovať žiakov vo vytváraní plošných alebo priestorových projektov, umožniť im ich prezentáciu v triede  na vyučovacích hodinách,  na nástenkách v triedach a na  chodbách,

Ø  pôsobiť na žiakov - využívať významné dni venované ochrane prírody a ochrane zdravia

Ø  spolupracovať z organizáciou Lesotur, CVČ v oblasti životného prostredia, prípadne inými organizáciami podľa ponuky,

Ø  vysádzať zeleň  v školskom areáli a pravidelne a o ňu starať, hlavne na vyučovacích hodinách technickej  výchovy,

Ø  pravidelne sa starať  a ošetrovať zeleň  v triedach  a spoločných priestoroch školy,

Ø  zrealizovať separovaný zber papiera a šípok. 

 Vypracovala : Mgr. Miriam Holotová, koordinátor environmentálnej výchovy