banner

Školský psychológ

Pracuje na našej škole od augusta školského roku 2008/2009.

V čase MD zastupuje Mgr. Natália Bielčiková, od 1. 9. 2016

-  rada vypočuje, pochopí, poradí 

 • ZŠ Komenského ul. – tel.č. 032 776 30 22,
 • ZŠ Hurbanova ul. – tel.č. 032 38 11 521

 Konzultačno – poradenská činnosť :

ZŠ Hurbanova 

Mgr. Natália Bielčiková    8.00 - 16.00

 • Párny týždeň: pondelok, streda, piatok
 • Nepárny týždeň: utorok, štvrtok

Mgr. Michaela Uhrová      7.00  - 15.00

 • Párny týždeň: utorok, štvrtok
 • Nepárny týždeň: pondelok, streda, piatok

ZŠ Komenského

Mgr. Natália Bielčiková    8.00 - 16.00

 • Párny týždeň: utorok, štvrtok
 • Nepárny týždeň: pondelok, streda, piatok

Mgr. Michaela Uhrová      7.00  - 15.00

 • Párny týždeň: pondelok, streda, piatok
 • Nepárny týždeň: utorok, štvrtok

 

 (pre rodičov - najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore a po vzájomnej dohode)

Činnosť školskej psychologičky

 • Pracuje so  žiakmi s problémami a poruchami v správaní a v spolupráci s triednymi učiteľmi sa podieľa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania (priamymi intervenciami alebo intervenciami sprostredkovanými učiteľmi a rodičmi), a o ich výsledkoch informuje pedagógov a rodičov žiakov.
 • Zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní podmienok pre nestresovú prácu v škole a možností prekonávania preťaženosti a únavy žiakov napr. autogénnym tréningom.
 • Skúma úroveň kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov žiakov, diagnostikuje úroveň ich schopností týkajúcich sa myslenia a riešenia problémov a možné problémy a ťažkosti v učení.
 • Spolupracuje pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno . vzdelávacími potrebami.
 • Spolupodieľa sa na príprave individuálnych programov výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s ohľadom na rozvoj ich osobnosti.
 • Pracuje s deťmi zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia.
 • Poznáva a diagnostikuje žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno – vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov pre nich.

0. ročník

Školská zrelosť

Pomoc rodičom pri pomočovaní dieťaťa