banner

Školský psychológ

Pracuje na našej škole od augusta 2008.

Mgr. Iveta Kucharovičová

-  rada vypočuje, pochopí, poradí 

- od septembra 2022 pracuje na našej škole aj Mgr.  Diana Šimovičová.

 

 Konzultačno – poradenská činnosť :

ZŠ Hurbanova:

Pondelok:       7.30   -    15.30          Mgr. Šimovičová -   tel.  032  38 11 521

Utorok:            7.30   -    15.30         Mgr. Šimovičová  -  tel.  032  38 11 521

Streda:            7.30   -    15.30         Mgr. Kucharovičová -     tel.  032  38 11 521

Štvrtok:           7.30   -    15.30         Mgr. Kucharovičová -     tel.  032  38 11 521

Piatok:             7.30   -    15.30        Mgr. Kucharovičová -     tel.  032  38 11 521

 

ZŠ Komenského:

Pondelok:        7.30   -    15.30          Mgr. Kucharovičová 

Utorok:             7.30   -    15.30         Mgr. Kucharovičová  

Streda:             7.30   -    15.30         Mgr. Šimovičová

Štvrtok:            7.30   -    15.30         Mgr. Šimovičová

Piatok:              7.30   -    15.30        Mgr. Šimovičová

 

Činnosť školskej psychologičky

  • Pracuje so  žiakmi s problémami a poruchami v správaní a v spolupráci s triednymi učiteľmi sa podieľa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania (priamymi intervenciami alebo intervenciami sprostredkovanými učiteľmi a rodičmi), a o ich výsledkoch informuje pedagógov a rodičov žiakov.
  • Zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní podmienok pre nestresovú prácu v škole a možností prekonávania preťaženosti a únavy žiakov napr. autogénnym tréningom.
  • Skúma úroveň kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov žiakov, diagnostikuje úroveň ich schopností týkajúcich sa myslenia a riešenia problémov a možné problémy a ťažkosti v učení.
  • Spolupracuje pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno . vzdelávacími potrebami.
  • Spolupodieľa sa na príprave individuálnych programov výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s ohľadom na rozvoj ich osobnosti.
  • Pracuje s deťmi zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia.
  • Poznáva a diagnostikuje žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno – vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov pre nich.

0. ročník

Školská zrelosť

Pomoc rodičom pri pomočovaní dieťaťa