banner

Špeciálny pedagóg

Mgr. Adriana Uhrová

pracuje na našej škole od 1. septembra 2012

 

Konzultačné hodiny:

Dohodnúť si stretnutie na telefónnom čísle:

ZŠ Hurbanova ulica-tel.č. 032/38 11 520

ZŠ  Komenského ulica- tel.č. 032/776 30 22

 

Pondelok:    7:00 - 13:30      ZŠ Komenského

Utorok:         7:00 - 13:30      ZŠ Komenského

Streda:         7:00 - 13:30       ZŠ Hurbanova

Štvrtok:        7:00 - 13:30       ZŠ Komenského

Piatok:          7:00 - 13:30       ZŠ Hurbanova

 

 


Pracujem na našej základnej škole ako školský špeciálny pedagóg. Priamo sa podieľam na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.  Sú to žiaci, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická  porucha učenia,  porucha pozornosti, aktivity, správania,  porucha autistického spektra, i narušená komunikačná  schopnosť. Mojou úlohou je pomáhať i žiakom s intelektovým nadaním  a žiakom so zdravotným oslabením. Pozornosť však zameriavam i na preventívne aktivity  a  systematické pozorovanie a diagnostiku problémových a zaostávajúcich žiakov na základe spolupráce s triednymi učiteľmi.

Do náplne práce školského špeciálneho pedagóga ďalej patrí:

 

  • podielať sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako začlenení
  • odporučiť rodičom  diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
  • uskutočňovať reedukácie ( individuálne špeciálno – pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií
  • práca so žiakom priamo na vyučovacej hodine
  • poskytovať konzultácie, rady a informácie pedagógom a rodičom dieťaťa
  • spolupracovať  s poradenskými zariadeniami a odbornými pracovníkmi
  • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu ( s učiteľmi, s psychológom, vychovávateľmi v ŠKD ) uskutočňovať potrebné intervencie
  • spolupracovať s rodičmi v záujme zlepšenia školského prospechu , správania  a školskej pripravenosti detí 
  • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
  • príprava špeciálnych pomôcok, pracovných listov a materiálov pre žiakov so ŠVVP

 

 

Školská integrácia – začlenenie.

NAJČASTEJŠIE PORUCHY UČENIA:

DYSLEXIA – porucha čítania
DYSGRAFIA – porucha písania
DYSORTOGRAFIA – porucha pravopisu
DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností

 

NAJČASTEJŠIE PORUCHY SPRÁVANIA:

ADD – porucha pozornosti,
ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
HYPOAKTIVITA – celková spomalenosť