banner

Koordinátor protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora prevencie v školskom roku

2018/2019

 

Koordinátor : Mgr. Peter Michalec

Škola : Základná škola, Ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou.

Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca.

Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie :

·         V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu

·         Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie

·         Monitorovať a analyzovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy

·         Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

·         Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov

·         Podieľať sa na zlepšení podmienok pre mimoškolské aktivity

·         Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, akceptovať krúžkovú činnosť

·         V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež

·         Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog

·         Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou

·         V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a v školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení

·         Spolupracovať s výchovným poradcom v škole, školským psychológom, Mestskou políciou v Starej Turej, CPPP a P v Novom Meste nad Váhom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Ďalšie činnosti :

·         Poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov, rodičov
Nenič svoje múdre telo ( 1.-4. ročník ), Správaj sa normálne ( 5. ročník ), Cesta k emocionálnej zrelosti ( 5.-9. ročník ) a Vieme, že ... ( 7.-9. ročník )

·         Organizovať besedy, prednášky na zvolené témy

·         Dbať na vytvorenie dostatočného množstva krúžkov v ktorých môžu žiaci zmysluplne tráviť čas mimo vyučovania

 

Obsahová náplň práce koordinátora prevencie

 

1.      Smerom k vedeniu školy :

·         Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie

·         Viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti na škole

·         Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPP a P, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami

·         Spolu s výchovným poradcom a vedením školy riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov

2.      Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom :

·         Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov

·         Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi

·         Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPP a P ohľadom problémových žiakov v uvedenej oblasti

3.      Smerom k rodičom :

·         Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte sociálno-patologických javov

·         Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže v uvedenej oblasti

4.      Smerom k žiakom :

·         Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov

·         Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov

·         Realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov

·         Aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu

 

 

Aktivity v rámci prevencie závislosti a sociálno-patologických javov

·         Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

·         Prieskum zameraný na identifikáciu sociálno-patologických javov – šikanovanie

·         Tvorba plagátov a výtvarných prác

·         Realizovanie prevencie v rámci predmetu etická výchova, občianska výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, zemepis, prírodopis a v rámci triednických hodín

·         Spolupráca s CPPP a P, Mestskou políciou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

·         Využívanie videoprogramov s programom prevencie

·         Využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu postoja k drogám a sociálno-patologických javov

·         Informovanie rodičov o rizikách drogovej závislosti a sociálno-patologických javoch

·         Využívanie násteniek, schránky dôvery

Časový harmonogram preventívnych aktivít

 

September: Zdravý životný štýl

-          Oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy

-          Oboznámenie s činnosťou a náplňou práce koordinátora

-          Informovanie žiakov a rodičov o možnosti práce v záujmových krúžkoch

-          Nadviazanie spolupráce s Mestskou políciou – projekt Správaj sa normálne

-          Účelové cvičenia v prírode v každom ročníku

-          Zberové aktivity – zber šípok a papiera

-          Návšteva filmového predstavenia – 1. a 2. stupeň

-          Okresné kolo v cezpoľnom behu – 2. stupeň

-          V rámci prevencie využívať program Nenič svoje múdre telo – 4. ročník, Cesta k emocionálnej zrelosti – 5. – 9. ročník a Vieme, že ...  – 7. – 9. ročník

 

Október: Mesiac úcty k starším

-          Mesto seniorom – nástenka, výtvarné práce, darčeky pre dôchodcov, kultúrny program

-          Mesiac spolupráce školy a rodiny – 1. a 2. stupeň

-          Súťaž v zručnosti – 2. stupeň

-          Zemepisné vychádzky v miestnej krajine – 1. a 2. stupeň

-          Výstava jesenných plodov -1. a 2. stupeň

-          Deň jablka – 1. stupeň

-          Halloween Party – karneval – 2. stupeň

-          Okresné kolo vo florbale – 5. – 9. ročník

-          Okresné kolo vo futbale – 5. – 9. ročník

-          „Šikana, týka sa to aj nás“ – 6. ročník – beseda s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

 

November: Medzinárodný deň bez fajčenia (16.11.)

-          Príprava výrobkov na Vianočné trhy

-          Školské kolo vo vybíjanej zmiešaných družstiev – 5.-7. ročník

-          Školské kolo v basketbale – 2. stupeň

-          Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – 2. stupeň

-          Oboznámenie žiakov o zákone o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy – 2. stupeň

-          „Drogová závislosť, fajčenie a alkoholizmus“ – 8. ročník – prednáška s pracovníčkou regionálneho úradu verejného zdravotníctva

December: Svetový deň boja proti AIDS (1.12.)

-          Mikuláš v triedach – 1. a 2. stupeň

-          Vianočné večierky v triede – 1. a 2. stupeň

-          Nadácia život – vianočný program pre rodičov

-          Účasť na vianočných trhoch s prezentáciou vlastných výrobkov -1. a 2. stupeň

-          Štafetové súťaže – 3. ročník

-          Školské kolo v stolovom tenise – 2. stupeň

-          Prezentácia stredných škôl pre rodičov

-          „ Láska a partnerské vzťahy „ – 8. ročník - beseda s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

-          „Reprodukčné zdravie, pohlavne prenosné ochorenia“ – 9. ročník - prednáška s pracovníčkou regionálneho úradu verejného zdravotníctva

 

Január: Tolerancia

-          Návšteva divadla – 1. stupeň

-          Minulosť mesta – návšteva kultúrnych pamiatok – 3. ročník

-          Exkurzia na polikliniku – 1. ročník

-          Okresné kolo v stolnom tenise – 2. stupeň

-          Okresné kolo vo vybíjanej dievčat – 5.-7. ročník

-          Beseda s Mestskou políciou o šikanovaní, agresívnom správaní, intolerancii –2. stupeň

 

Február: Zdraviu škodlivé látky

-          Súťaže s plnou loptou – 3. ročník

-          Školské kolo vo vybíjanej chlapcov – 5.a 6. ročník

-          Lyžiarsky kurz – 7. ročník

-          Okresné kolo v basketbale chlapcov a dievčat – 2. stupeň

-          Beseda o knihe „ Poznaj svoje múdre telo “ - 3. ročník

-          Škodlivosť fajčenia a alkoholu na ľudský organizmus – 5. a 6. ročník ETV

-          Valentín – vplyv drog na lásku – 2. stupeň ETV

-          „Drogy, mne sa to nemôže stať?- omyl!“ – 7. ročník - beseda s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

 

Marec: Mesiac knihy

-          MDŽ – úcta k žene – 1. a 2. stupeň

-          Pozdravy k MDŽ – 1. stupeň

-          Návšteva mestskej knižnice -1., 5. a 6. ročník

-          Príprava výrobkov na veľkonočné trhy – 1. a 2. stupeň

-          Výtvarné práce ku dňu vody (22.3.) – 1. stupeň

-          Futbalový turnaj Coca-Cola Cup – 2. stupeň

-          „Cesta k emocionálnej zrelosti“ –  6. ročník - krátkodobý preventívny program s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

 

Apríl: Svetový deň zdravia – Deň narcisov (7.4.)

-          Deň Zeme (22.4.) – zber papiera – 1. a 2. stupeň

-          Škola v prírode – 2.-4. ročník

-          Po stopách Štúrovcov – 8. ročník exkurzia

-          Divadelné predstavenie školského súboru Štvorlístok – 5.-9. ročník

-          Dopravná súťaž – školská družina

-          Školské kolo v skoku do výšky – 2. stupeň

-          Školské kolo vo florbale chlapcov – 2. stupeň

-          Aktualizácia násteniek s tematikou zdravého životného štýlu – 1. a 2. stupeň

Máj: Mesiac lásky

-          Program na Deň matiek – 1. a 2. stupeň

-          Posedenie pre mamičky – 1. stupeň

-          Divadelné predstavenie v SND Bratislava – 9. ročník

-          Dopravná výchova s policajtom – 4. ročník

-          Športové súťaže s rodičmi – školská družina

-          Okresné kolo v ľahkej atletike – 2. stupeň

-          Školské kolo v malom futbale – 2. stupeň

-          Svetový deň bez tabaku (31.5.) – oboznámenie s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov – 2. stupeň ETV

-          Dotazník k zisťovaniu aktuálneho stavu drogovej scény a sociálno-patologických javov v škole – 2. stupeň

 

Jún: Svet bez drog

-          MDD – súťaže, návšteva kultúrneho podujatia – 1. a 2. stupeň

-          Juniáles (karneval) – 1. stupeň

-          Cesta rozprávkovým lesom – 1. stupeň

-          Múzeum, pamiatky Starej Turej – 5. a 6. ročník

-          Krátke divadelné predstavenia v anglickom jazyku – 7. a 9. ročník

-          Účelové cvičenia v prírode – 1. a 2. stupeň

-          Školské výlety – 1. a 2. stupeň

-          Podjavorinské hry v atletike – 2. stupeň

-          Drogy a ochrana pred nimi – rozhlasová relácia

-          Svetový deň boja proti drogám (26.6.) – výtvarné práce s danou témou – 2. stupeň

-          Vyhodnotenie dotazníkov k zisťovaniu aktuálneho stavu drogovej scény a sociálno-patologických javov v škole

-          Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy