banner

Zápis detí do 1. ročníka

Základná  škola v Starej Turej, Hurbanova ul. 128/25

 

 O Z N A M U J E,

 

že  ZÁPIS  DETÍ do 1. ročníka  bude v dňoch 1. a 2. februára 2012 /t.j. streda a štvrtok/

v budove na Ul.J.A.Komenského v I.pavilóne  v čase od 13,00 do 16,30 hod.

Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa

                                                zápisný lístok

                                                preukaz totožnosti

Prineste si so sebou peniaze na učebné pomôcky. Zápisný lístok si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, prípadne priamo v základnej škole.

 

 

Čo ponúkame Vašim deťom?

 - Odborné vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka ( Aj, Nj, Rj v novovytvorenej jazykovej učebni)

- Na 2. stupni možnosť vyučovania Aj,Nj,Frj,Rj formou kurzov

- Od 6.ročníka povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov /Aj

  + podľa záujmu Nj, Frj, Rj/

- Výuku informatiky v 4 triedach výpočtovej techniky

- Mimoškolskú činnosť formou  krúžkov s rôznym zameraním

- V čase mimo vyučovania môžu navštevovať ŠKD

- Prípravu talentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády

- Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku

- Návšteva kultúrnych podujatí mimo mesta (Piešťany, Trnava, Nitra, Bratislava ,...)

- Organizovanie školy v prírode / l.stupeň/

- Rozšírené vyučovanie Aj pre jazykovo nadané deti od 3. Roč.

 

Bližšie informácie o zápise môžete získať na tel.č. 7763022, 7763639,

na www.zsstaratura.sk E-mail:administrativa@zsstaratura.sk 

                                              Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej