banner

O projekte

Názov projektu: Škola, v ktorej je každý niekym

                                                                   Prijímateľ:      Základná škola, ul. Hurbanova, Stará Turá

                                             Kód projektu a názov:      312011I163 Škola, v ktorej je každý niekým

                                                 Operačný program:      Ľudské zdroje

                                                                   Kód výzvy:      OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

                                                                Prioritná os:      1

                                                           Špecifický cieľ:      1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku    

                                                                                               kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a

                                                                                               kompetencie detí a žiakov

                                          Financovanie projektu:      Európsky sociálny fond, štátny rozpočet

                                                                                               a spoluúčasť prijímateľa

      Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:      36 mesiacov

                             Spustenie realizácie projektu:      01/2018

                                                  Rozpočet projektu:      158 580,00 eur

                                                                          Z toho:      150 651,00 eur Európsky sociálny fond a ŠR

 

 

Problematika a charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Riešenie aktuálnych problémov vzdelávania formou integrácie a inklúzie nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou, až nutnou súčasťou procesu na uspokojovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v rámci edukácie a výchovy. Cieľom tohto projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy a nastavenie takých podmienok v procese vzdelávania, ktoré umožnia nasýtenie sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb našich žiakov. Chceme tým prispieť k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov a predovšetkým Vašich detí.

 

Náš odborný a pedagogický tím, ktorý tvorí psychológ, špeciálny pedagóg a traja asistenti učiteľa sa budú venovať adaptácii žiakov, podpore prekonávania ich individuálnych bariér, mentoringu, diagnostike, poradenstvu a systematickej práci so žiakmi, ktorí sú cieľovou skupinou projektu.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na  www.esf.gov.sk alebo www.minedu.sk