banner

ŠKD - 2020- 2021

 


Vážení rodičia, dovolíme si oboznámiť Vás s niektorými organizačnými pokynmi v ŠKD pri Základnej škole v Starej Turej pre školský rok 2020/21.

 

-          Školský klub detí pri Základnej škole v Starej Turej bude v školskom roku 2020/21    v prevádzke od 6,00 hodiny do 16,30 hodiny a to v oranžovom pavilóne na prízemí v troch triedach, kde sa o deti budú starať vychovávateľky: Juríková, Stolářová, Roháčková a nad jedálňou, kde bude o deti postarané vychovávateľkami: Škanderovou, Michalcovou, Vaškovou a Barbušinovou.

 

-          Ranná družina bude v prevádzke od 6,00 hod. do 7,30 hod. v dvoch miestnostiach oranžového pavilónu na prízemí, v triedach vychovávateliek: Juríkovej a Roháčkovej.

 

-          Družina nad jedálňou bude fungovať v týchto priestoroch do 15,00 hod., potom budú deti odvedené do troch prízemných tried oranžového pavilónu.

 

-          Rodič, ani iná oprávnená osoba nebude môcť vstúpiť do školy z dôvodu prísnych hygienických opatrení. Pre túto skutočnosť v ružovom pavilóne bude služba, ktorá na podnet rodiča, či oprávnenej osoby, deti z jednotlivých tried zavolá. V oranžovom pavilóne budú družiny na prízemí, rodič môže zaklopať na okno a takto sa dohodnúť s vychovávateľkou. 

 

-          Platby do ŠKD pre tento školský rok budú nasledovné: 9,00,-Eur jedno dieťa, 12,- Eur dve deti, 18,- Eur tri deti, 24,- Eur štyri deti.

 

-          Platiť bude potrebné šekom, alebo prostredníctvom internetu do 15. dňa v mesiaci. Možnosť platby bude v tomto školskom roku iba mesačná. Platba na viac mesiacov vopred nebude možná.

 

-          Pri platbách bude potrebné uvádzať meno, priezvisko a triedu dieťaťa za ktoré sa platí. /Pri viacerých deťoch stačí uviesť meno, priezvisko a triedu najstaršieho dieťaťa/.

 

-          Deti do ZUŠ, alebo na rôzne záujmové krúžky neodvádzame. Rodičov však v prípade krúžkovej činnosti ich detí musíme požiadať o papier s ich podpisom, kde bude figurovať deň, čas odchodu dieťaťa z ŠKD /čas treba napísať 10 min. pred začatím krúžku/ a tiež či dieťa bude na krúžok chodiť samo, alebo ho príde niekto na aktivitu mimo školy odviesť. Napísať bude treba aj či sa dieťa vráti po krúžku do ŠKD /aj čas návratu/, alebo pôjde z krúžku domov.

 

-          Všetky odchody detí z ŠKD budeme v tomto výchovnom zariadení riešiť cez písomnú žiadosť rodiča, ktorú potvrdí svojim podpisom. Nie telefonátom, ani nie SMS.

 

-          Lístok s podpisom rodiča a s informáciou o časovom fungovaní dieťaťa v ŠKD budeme potrebovať na každý deň zvlášť /a teda na P, U, S, Š, Pia/. Bude tu uvedená aj informácia , či dieťa bude opúšťať ŠKD samo /aj s časom jeho odchodu/, alebo v sprievode poverených osôb /uvedených môže byť viacero osôb, ktoré budú dieťa z ŠKD vyzdvihovať/. Nepoverenej osobe dieťa z ŠKD nevydáme.

 

-          Poprosíme podpísať deťom všetky osobné veci, lebo nepodpísané nebudeme mať možnosť dohľadať.

 

-          Tiež žiadame, aby deti nenosili drahé hračky, či telefóny. Za prípadnú stratu škola nebude niesť zodpovednosť.

 

-          Ak sa rodič rozhodne dieťa z ŠKD počas školského roku odhlásiť, musí vypísať tlačivo /žiadosť/ určené pre túto príležitosť.

 

-          Ak si rodič, alebo rodinný príslušník dieťa z ŠKD vyzdvihne a odvedie si ho domov, dieťa sa už do ŠKD v ten deň nemôže vrátiť.

 

-          V prípade krúžkovej činnosti sa dieťa môže, ale nemusí vrátiť do ŠKD po ukončení krúžku. To už je na zvážení rodičov. Každopádne to musí vedieť pani vychovávateľka v ŠKD.

 

 

 

Vážení rodičia, poprosíme Vás o vzájomnú spoluprácu .