banner

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Mesto Stará Turá

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (ky)

Základnej školy, Ul. Hurbanova č. 128/25, 916 01 Stará Turá

s termínom nástupu 1. 9. 2012

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Prihlášky s označením "VK - riaditeľ ZŠ" je možné podať osobne na sekretariáte MsÚ alebo zasielať na adresu: Mestský úrad, Ulica SNP č.1/2 916 01 Stará Turá najneskôr do 15. mája 2012 do 15,00 hod.