banner

Ypsilon – slovina je hra

 Ypsilon – slovina je hra


- je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu.

V školskom roku 2 021/2 022 do súťaže zapojilo 13 žiakov 2. ročníka, 100 bodov získala Linda Majtás - 2.A, Lenka Halienková - 2.A, Liliana Uhrová - 2.B a Vladimíra Mareková - 2.B.

19 žiakov 3.ročníka - 100 bodov získala Dominika Poláková a Sára Lužná z 3.A triedy.

8 žiakov 4.ročníka - najviac sa darilo Agáte Švehlovej zo 4.D.


K stiahnutiu