banner

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

   Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 128/25 oznamuje,

    že ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ  pre školský rok 2019/2020

              sa uskutoční v zmysle VZN mesta č.2/2016

                 v dňoch 2. a 3. apríla 2019 (t.j.  utorok a streda )

                       v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského v čase od 13.00 do 17.00 hod.

 

Na zápis je potrebné priniesť:

                                           - rodný list dieťaťa  /kópia rodného listu/ 

                                           zápisný lístok (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko a tel. kontakt zákonných zástupcov). Zápisné lístky rodičia dostanú v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, nájdu  ich na stránke školy www.zsstaratura.sk, alebo priamo na zápise v ZŠ. 

                                            - preukaz totožnosti zákonného zástupcu                                                                        

                                            vyjadrenie súhlasu druhého rodiča (vyjadrenie sa vyžaduje z nasledujúcich dôvodov: - obidvaja rodičia sú rovnocennými zástupcami maloletého dieťaťa  - vzdelávanie v základných školách sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nejde teda len o bežnú záležitosť, o ktorej by mohol rozhodovať len jeden z rodičov. To znamená, že druhý rodič sa môže taktiež zúčastniť zápisu dieťaťa, alebo zastupujúci rodič pri zápise preukáže písomný súhlas druhého, neprítomného rodiča  s vykonaním zápisu, pričom podpis rodiča na súhlase nemusí byť úradne osvedčený, alebo bude neprítomný rodič iným spôsobom dopytovaný, či s realizáciou zápisu súhlasí / telefonická alebo e-mailová komunikácia, ak je nepochybné, že e-mail alebo tel. č. patrí druhému z rodičov/.                                                   

                                         - Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.        

                                         učebné pomôcky pre budúcich prváčikov uhradí mesto Stará Turá /zo schváleného rozpočtu pre rok 2019/

 

Čo ponúkame vašim deťom?

odborné  vyučovanie  všetkých predmetov                                                                   

- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a informatiky už od 2. ročníka                                   

- organizujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik                                       

- mimoškolskú činnosť formou rôznych krúžkov, za ktoré sa u nás neplatí                  

- v čase mimo vyuč. môžu deti navštevovať ŠKD (6.00-7.30) a (11.30- 16.30)       

- pripravujeme žiakov na rôzne vedomostné, literárne, výtvarné, divadelné, športové súťaže a olympiády

- exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí i mimo mesta                                                                                               

                                             

- na 2. stupni vyučovanie v troch špičkovo zariadených odborných učebniach (fyzikálne laboratórium, chemicko - biologické laboratórium, učebňa techniky),vyučovanie predmetu informatika v 3 učebniach vybavených IKT technikou

 

Bližšie informácie o zápise môžete získať na telefónnom čísle 776 3639, 776 3022 alebo na emaile: zastupkyna1stupen@zsstaratura.skadministrativa@zsstaratura.sk, riaditel@zsstaratura.sk, alebo  na stránke školy www.zsstaratura.sk

           

                                                                                                                                                                                              Riaditeľstvo ZŠ Stará Turá