banner

Rozhodnutie Mesta Stará Turá

 

Rozhodnutie Mesta Stará Turá ako zriaďovateľa škôl

 o obnovení školského vyučovania od 14.12.2020.

 

 

Mesto Stará Turá na základe rozhodnutia Ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  číslo 2020/18259:3-A1810 obnovuje školské vyučovanie v pondelok 14. 12. 2020  v Základnej  škole Stará Turá v piatom až deviatom ročníku a v Základnej umeleckej škole Stará Turá, za podmienok uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 32/2020 V. v. SR (ďalej len „vyhláška“).

Podmienky obnovenia vyučovania:

 

 

1.       Povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

2.       Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená požadovať od osôb podľa ods. 1 vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu.

3.       Predloženie dokladu podľa ods. 2 možno nahradiť potvrdením o výnimke podľa §1 ods. 2 vyhlášky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

4.       Pri obnovení vyučovania sa školy riadia manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia aktualizovaným na stránke MŠVVaŠ SR.

5.       V prípade, že škola obnovuje školské vyučovanie v zmysle vyššie uvedeného, postupuje ďalej podľa Covid školského semafora a podľa potreby sa riadi jeho jednotlivými fázami.

6.       Škola zverejní  podmienky vstupu do objektu.

7.       Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

 

V Starej Turej, dňa 08.12.2020                             

 

      

                                                                                     PharmDr. Leopold Barszcz

                                                                                                primátor mesta

K stiahnutiu