banner

Návrat do škôl

 Vážení rodičia!
Vzhľadom k tomu, že od 8.2.2021 sa otvárajú 1. stupne ZŠ a ŠKD Vás chceme informovať. Ministerstvo školstva vydalo nový manuál " Návrat do škôl" podľa nového COVID AUTOMATU z ktorého vyplýva:
- na prezenčné vyučovanie môže nastúpiť žiak 1. - 4. ročníka ZŠ, ktorého aspoň 1 zákonný zástupca musí mať negatívny test na Covid19 nie starší ako 7 dní
- žiaci 1. stupňa ZŠ sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov, ale musia mať 2 rúška
- škola certifikáty rodičov nekontroluje, ale žiak musí v prvý deň nástupu priniesť vypísané Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom ( riadne si ho prečítajte ) . Toto prehlásenie je NUTNÉ a POVINNÉ. Nájdete ho v prílohe tejto správy, na stránke ministrerstva v prílohe 8a alebo vytlačené v altánku ZŠ na Hurbanovej ulici
- na pretestovanie môžu rodičia využiť MOM zriadené mestom Stará Turá špeciálne pre rodičov a zamestnancov školy v priestoroch ZŠ na Hurbanovej ulici - od dvora v sobotu 6.2.2021 od 9,30 do 18,00
- ŠKD funguje od 6,00 do 16,00 hod. Do 15,00 si vyzdvihnete deti pred modrým pavilónom a po 15,00 pred oranžovým pavilónom. Ranná ŠKD bude v oranžovom pavilóne
- na obedy sú automaticky prihlásení všetci stravníci, ktorí chodili aj doteraz. V prípade zmeny z Vašej strany treba dieťa odhlásiť u vedúcej ŠJ na tel. 0911 227 762 alebo 0911 913 821.

Školská dochádzka podľa pokynov MŠ platného od 8.2.2021:
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho
dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa . Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej
zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.
Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

Za pochopenie tejto ťažkej situácie pre všetkých Vám vopred ďakujeme.
vedenie školy

K stiahnutiu