banner

Smernice školy

Smernica k prevencii a riešenia prípadov šikanovania

Smernica o organizácií školských výletov, exkurzií a vychádzok

Smernica o služobných cestách

Smernica o záškoláctve

K stiahnutiu

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zaradenie žiakov do nultého ročníka

S účinnosťou od 1. januára 2013 bol zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, novelizovaný aj § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.“

 V súlade s 19 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. je nultý ročník základnej školy i naďalej určený len pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Žiaci zaradení do nultého ročníka musia všetky podmienky uvedené § 19 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. spĺňať súčasne.

 

Interná smernica zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica mesta Stará Turá k podavaniu a preverovaniu informácií

 

https://www.staratura.sk/resources/File/smernica-c-7-2019-zasady-podavania-preverovania-protispolocenskej-cinnosti.pdf

Smernica školy o poskytovaní stravovania

K stiahnutiu

Smernica školy o školských úrazoch

K stiahnutiu