banner

Školská jedáleň Komenského ulica

Výdaj jedál v jedálni na Komenského ulici

  • Pondelok: 11,30 - 14,00 hod.
  • Utorok: 11,30 - 14,00 hod.
  • Streda: 11,30 - 14,00 hod.
  • Štvrtok: 11,30 - 14,00 hod.
  • Piatok: 11,30 - 14,00 hod.

Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom školy stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza ich zákonný zástupca v termíne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a určeného finančného pásma. Príspevok za mesiac september sa uhrádza do dvoch pracovných dní od začiatku dochádzky do školy.

Pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok na úhradu nákladov na jedlo nasledovne:

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

 Školská jedáleň pri ZŠ

A)   obed - žiak 1. stupňa          1,21 €           (dotácia  1,20 €    0,01 €  doplatok rodič)

B)   obed – žiak 2. stupňa         1,30 €           (dotácia  1,20 €    0,10 €  doplatok rodič)   

C)   zamestnanci                      2,80 €

D)  cudzí stravníci                     2,80 € 

 

Školská jedáleň tiež zabezpečuje aj stravovanie cudzích stravníkov, u ktorých cena stravného lístka činí 2,50 € za jedno odobrané jedlo na deň.

Výdaj obedov pre cudzích stravníkov prebieha denne v čase od 11,00 do 12,00 hod.

Odhlasovanie v jedálni

Odhlasovanie stravy môžu rodičia i deti uskutočniť na telefónnom čísle:  0911 227 762

Alebo mailom na adrese jedalen@zsstaratura.sk

Do mailu vždy treba uviesť:

  • meno a priezvisko dieťaťa
  • triedu dieťaťa