banner

Zásady hodnotenia žiakov

Zásady hodnotenia žiakov školy  na základe  Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Riaditeľka  školy oznamuje, že výchovné predmety budú na 1. aj 2. stupni našej ZŠ v Starej Turej v záverečnom hodnotení šk. roku 2019/2020  neklasifikované známkou, ale absolvoval/ neabsolvoval. Týka sa to týchto predmetov:

1. stupeň:  Angličtina hrou, Telesná výchova, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovné vyučovanie, Hudobná výchova

2.stupeň: Telesná a športová výchova, Informatika, Technika, Etická a náboženská výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Občianska náuka, Cvičenia zo SJL a Mat, Svet práce, Regionálna výchova, Angličtina tvorivo a hravo .

Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

Ostatné hlavné predmety na 1. a 2. stupni budú klasifikovane podľa  Metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

V Starej Turej, 16.4.2020

Mgr. Jana Koštialová