banner

Zápis detí do 1. ročníka

Inštrukcie, ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2022/2023

Zápis prebehne v budove elokovaného pracoviska ZŠ Stará Turá, Ul. Komenského 320/1 - modrý pavilón:

v utorok 12.04.2022 od 13,00 do 17,00 hod

v stredu 13.04.2022 od 13,00 do 16,00 hod

 

Zápis bude prebiehať: 

Ø  fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom

Ø  k zápisu je potrebné priniesť  kópiu RODNÉHO LISTU DIEŤAŤA a OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
 

Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

Ø  elektronicky:  na stránke školy bude od 01.04.2022 prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

 

Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

Ø  vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1.ročníka" dostanú rodičia v škole alebo si ju môžu vyzdvihnúť v MŠ)

 

Zároveň prosíme všetkých rodičov, aby vyplnili dotazník - o Vašom dieťati, ktorý škole poskytne potrebné informácie k vzdelávaniu.

Dôležité upozornenie:

Ø  prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi 

 Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

V prípade že:

a)      zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie: 

 Písomné vyhlásenie - vzájomná dohoda

b)     nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie:  

 Písomné vyhlásenie - bez podpisu 2. zákonného zástupcu

  

Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí:

Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie online

1. Vypíšte, vytlačte, podpíšte, odošlite  elektronickú prihlášku

2. Vyplňte  žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR a zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu: administrativa@zsstaratura.sk

 Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

prípadne všetky dokumenty vytlačte, podpíšte  a  pošlite poštou na adresu školy:            Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01  Stará Turá

3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa predložiť riaditeľke ZŠ Stará Turá, Hurbanova 128/25 potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.09.2022 (potvrdenie zaslať: scan na administrativa@zsstaratura.sk alebo poštou na adresu školy)

4. Ak máte aktívnu elektronickú - dátovú schránku na e-slovensko, priložte všetky dokumenty ako prílohy a zašlite najneskôr do 11.04.2022 do elektronickej schránky (dátová schránka, nie email) školy podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 

(IČO: 36125121 - pre ľahšie vyhľadanie našej elektronickej dátovej schránky)

 

Odklad povinnej školskej dochádzky - zmena od 01.01.2021

Odklad povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca nežiada od riaditeľky základnej školy. 

Zákonný zástupca požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

Následne sa zúčastní zápisu dieťaťa do spádovej základnej školy a po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámi škole, do ktorej dieťa má zapísať.

 

Čo robiť, ak dieťa nedosiahne k 1. septembru vek 6 rokov?

Ak je dieťa zrelé na povinnú školskú dochádzku, je ho možné zapísať do 1. ročníka a podmienkou, že rodič doloží pri zápise, alebo dodatočne súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu so súhlasným  vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast. 

V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka, je o to možné požiadať v čase zápisu na tel. č.:  032 776 3022, 032 776 3639

Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj e-mailové. 

Prosíme Vás, sledujte našu stránku, kde Vás budeme informovať priebežne.

 

Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadam dodržať ho.

 

Vedenie školy

K stiahnutiu