banner

ŠKD v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia, dovolíme si oboznámiť Vás s niektorými organizačnými pokynmi v ŠKD pri Základnej škole v Starej Turej pre školský rok 2019/20.

-          Školský klub detí pri Základnej škole v Starej Turej bude v školskom roku 2019/20    v prevádzke od 6,00 hodiny do 16,30 hodiny a to v žltom pavilóne na prízemí v troch triedach, kde sa o deti budú starať vychovávateľky: Juríková, Stolářová, Roháčková, ďalej v modrom pavilóne na poschodí v troch triedach, kde budú mať starostlivosť o deti vychovávateľky: Vašková, Barbušinová, Benianová, Pevná a dve triedy ŠKD budú aj nad jedálňou a v týchto triedach bude o deti postarané vychovávateľkami: Škanderovou a Michalcovou.

-          Ranná družina bude v prevádzke od 6,00 hod. v troch miestnostiach žltého pavilónu na prízemí, v triedach vychovávateliek: Juríkovej, Stolářovej a Roháčkovej.

-          Platby  v ŠKD pre tento školský rok budú nasledovné: 9,00,-Eur jedno dieťa,  12,- Eur dve deti,  18,- Eur tri deti,  24,- Eur štyri deti.

-          Platiť bude potrebné šekom, alebo prostredníctvom internetu do 15. dňa v mesiaci. Možnosť platby bude aj za viac mesiacov: v prvom polroku však najviac za štyri mesiace /september, október, november, december/a v druhom polroku najviac za šesť mesiacov /január, február, marec, apríl, máj, jún/.

-          Pri platbách bude potrebné uvádzať meno, priezvisko a triedu dieťaťa za ktoré sa platí. /Pri viacerých deťoch stačí uviesť meno, priezvisko a triedu najstaršieho dieťaťa/.

-          Deti do ZUŠ, alebo na rôzne záujmové krúžky neodvádzame. Rodičov však v prípade krúžkovej činnosti ich detí musíme požiadať o papier s ich podpisom, kde bude figurovať deň, čas odchodu dieťaťa z ŠKD /10 min. pred začatím krúžku/ a tiež či dieťa bude na krúžok chodiť samo, alebo ho príde niekto konkrétny odviesť. Napísať bude treba aj či sa dieťa vráti po krúžku do ŠKD /aj čas návratu/, alebo pôjde z krúžku domov.

-          Všetky odchody detí z ŠKD budeme v tomto výchovnom zariadení riešiť cez písomnú žiadosť rodiča, ktorú potvrdí svojim podpisom. /Nie telefonátom, nie SMS/.

-          Lístok s podpisom rodiča a s informáciou o časovom fungovaní dieťaťa v ŠKD budeme potrebovať na každý deň zvlášť /a teda na P, U, S, Š, Pia/. Potrebujeme tiež vedieť, či dieťa bude opúšťať ŠKD samo /aj s časom jeho odchodu/, alebo v sprievode na lístku poverených osôb /uvedených môže byť viacero osôb, ktoré budú dieťa z ŠKD vyzdvihovať/. Neoprávnenej osobe dieťa z ŠKD nevydáme. 

-          Poprosíme podpísať deťom všetky osobné veci, lebo nepodpísané nebudeme mať možnosť dohľadať.

-          Tiež žiadame, aby deti nenosili drahé hračky, či telefóny. Za prípadnú stratu škola nebude niesť zodpovednosť.

-          Ak sa rodič rozhodne dieťa z ŠKD počas školského roku odhlásiť, musí vypísať tlačivo /žiadosť/ určené pre túto príležitosť.

-          Ak si rodič, alebo rodinný príslušník dieťa z ŠKD vyzdvihne a odvedie si ho domov, dieťa sa už do ŠKD v ten deň nemôže vrátiť.

-          V prípade krúžkovej činnosti sa dieťa môže, ale nemusí vrátiť do ŠKD po ukončení krúžku. To už je na zvážení rodičov.

 

Vážení rodičia, poprosíme Vás o vzájomnú spoluprácu a našou snahou v ŠKD bude vytvorenie spoľahlivého a bezpečného zázemia Vašim deťom.