banner

ŠKD- organizačné pokyny v škol. roku 2018 / 2019

30. august 2018

Vážení rodičia, dovolíme si oboznámiť Vás s niektorými organizačnými pokynmi v ŠKD pri ZŠ v Starej Turej pre škol.rok 2018/ 2019.

- ŠKD pri ZŠ v Starej Turej bude v škol. roku 2018 / 2019 v prevádzke od 6,00 hod do 16,30 hod. a to v žltom pavilóne na prízemí v troch triedach , kde sa  o deti budú starať p. vych.: Juríková , Stolářová, Roháčková, ďalej v modrom pavilóne na poschodí v troch triedach, kde budú mať starostlivosť o deti : p. Vašková, Kováčiková, Benianová a dve triedy ŠkD budú nad jedálňou a v týchto triedach bude o deti postarané p. vych. Škanderovou a Michalcovou

- Ranná ŠKD bude v prevádzke od 6,00 hod. v troch triedach žltého pavilónu na prízemí , v triedach vychovávateliek: Juríkovej, Stolářovej a Roháčkovej

- Platby v ŠKD pre tento škol. rok budú: 9,00 €- jedno dieťa, 12 €- dve deti, 18 €- tri deti, 24 €- štyri deti

- Platiť bude potrebné šekom, alebo prostredníctvom internetu do 15. dňa v mesiaci . Možnosť platby bude aj za viac mesiacov: V 1. polroku však najviac za 4 mesiace/ september, október, november, december/, a v 2. polroku najviac za 6 mesiacov / január, február, marec, apríl, máj, jún /

- Pri platbách bude potrebné uvádzať meno, priezvisko a triedu dieťaťa za ktoré sa platí.  / Pri viacerých deťoch stačí uviesť meno, priezvisko a triedu najstaršieho dieťaťa/

- Deti do ZUŠ, alebo na rôzne záujmové krúžky neodvádzame. Rodičov však v prípade krúžkovej činnosti ich detí musíme požiadať o papier s ich  podpisom, kde bude figurovať deň, čas odchodu dieťaťa z ŠKD / 10 min. pred začatím krúžku/ a tiež či dieťa bude na krúžok chodiť samo, alebo ho niekto konkrétny príde odviesť. Napísať treba aj či sa dieťa po krúžku vráti do ŠKD / aj čas návratu/, alebo pôjde z krúžku domov.

- Všetky odchody detí z ŠKD budeme v tomto výchovnom zariadení riešiť cez písomnú žiadosť rodiča, ktorú potvrdí svojim podpisom. / Nie telefonátom, nie SMS/.

- Lístok s podpisom rodiča a s informáciou o časovom fungovaní dieťaťa v ŠKD budeme potrebovať na každý deň zvlášť / a teda na P, U, S, Š, Pia/. Potrebujeme tiež vedieť, či dieťa bude opúšťať ŠKD samo / aj s časom jeho odchodu/, alebo v sprievode na lístku poverených osôb / uvedených môže byť viacero osôb, ktoré budú dieťa z ŠKD vyzdvihovať/. Neoprávnenej osobe dieťa z ŠKD nevydáme..

- Poprosíme podpísať deťom všetky osobné veci, lebo nepodpísané nebudeme mať možnosť dohľadať.

- Tiež žiadame, aby deti nenosili drahé hračky, či telefóny. za prípadnú stratu škola nebude niesť zodpovednosť. 


Vážení rodičia, poprosíme Vás o spoluprácu a my Vašim deťom vytvoríme v ŠKD spoľahlivé a bezpečné zázemie.