banner

Poplatky zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách  a prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.


Mesto Stará Turá oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá, aby z dôvodu prerušenia výchovno- vzdelávacieho procesu v materskej škole a v školskom klube detí až do odvolania pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení.

Pozastavenie platieb sa týka od 01.04.2020:

  • Príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
  • Príspevku na činnosť v školskom klube detí
  • Príspevku na režijné náklady v školskej jedálni-základná škola a materská škola-predškoláci

Základná umelecká škola zabezpečuje vyučovanie online, poplatky za druhý polrok na čiastočnú úhradu nákladov, tzv. školné majú žiaci uhradené. Stanovisko k poplatkom za školné  vydá zriaďovateľ po ukončení tejto mimoriadnej situácie.

Centrum voľného času- poplatky za druhý polrok na čiastočnú úhradu nákladov, tzv. školné majú žiaci uhradené. Stanovisko k poplatkom za školné  vydá zriaďovateľ po ukončení tejto mimoriadnej situácie.