banner

Poďakovanie od spokojných stravníkov

26. september 2018

Dňa 26. septembra 2018 dostala pani riaditeľka list od pána Miroslava Blaža, ktorý vám v plnom znení prinášame na webovej stránke školy.

Vážená pani riaidteľka,

chceme sa týmto listom poďakovať za skvelú možnosť stravovať sa v školskej jedálni Základnej školy Stará Turá na Komenského ulici a za kvalitnú stravu, ktorú nám kuchárky každý deň pripravujú. Varia výborne, chutne a zároveň primerane diétne, čo je pre nás "skôr narodených" a pre náš životný štýl veľmi dôležité. Aj ceny obedov sú prijateľné a veľmi priznivé.

Úprimne ďakujeme nielen vedeniu ZŠ, ale aj vedúcej školskej jedálne pani Eve Hučkovej a všetkým pracovníčkam, ktoré sa na príprave jedál pre deti aj dospelých každodenne podieľajú.

Sme vďační, že sa môžeme stravovať v školskej jedálni v mieste bydliska. Ceníme si, že všetci, ktorí v kuchyni pracujú, si vykonávajú svoju prácu zodpovedne a svvedomito.

Za spokojných a vďačných stravníkov

Miroslav Blažo

V Starej Turej, dňa 25. 9. 2018