banner

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy

Riaditeľka ZŠ Hurbanova 128/25  oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

 

konanie volieb do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá

 

dňa 01.04.2019 /pondelok/  od 14,00 hod. do 14,30 hod. jedáleň školy na Hurbanovej ulici

voľba 2 zástupcov  pedagogických zamestnancov do RŠ


dňa 01.04.2019 /pondelok/  od 10,00 hod. do 10,30 hod. miestnosť č. 111  školy na Hurbanovej ulici

voľba 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ

 

dňa 04.04.2019 /štvrtok/  od  14,30 hod. do 15,30 hod. v priestore vestibulu na Hurbanovej ul. a v priestore vestibulu  na Komenského ulici v modrom pavilóne

voľba 4 zástupcov  rodičov žiakov  školy

 

Voľby sú všeobecné, slobodné, rovné a tajné

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v ZŠ. Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy štyria zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Do Rady školy môže kandidovať každý z rodičov detí navštevujúcich ZŠ, s výnimkou toho, ktorý je zamestnancom školy, ak má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, súhlasí s kandidatúrou a navrhne ho iný volič, alebo ak sám oznámi svoje rozhodnutie kandidovať vo voľbách do 03.04.2019 do 09,00 hod. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ  za rodičov ZŠ, rozhodne žrebovaním predseda Volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľa školy.