banner

OZNAM O STRAVOVANÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2022 – 2023

Vážení rodičia,

Na začiatku školského roku je potrebné dieťa prihlásiť na stavovanie u triedneho učiteľa, je potrebné uviesť, od kedy sa dieťa bude stravovať. Každý žiak, ktorý sa prihlási na stravovanie dostane prihlášku od svojho triedneho učiteľa, ktorú vypíše zákonný zástupca žiaka a žiak prinesie do školy.

Dotácii na stravu ZŠ.

Dotácia bude možná len v prípade, ak žiadateľ spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:
1. Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa./čestné vyhlásenie
2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.
Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.
3. Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.
Rodič si musí požiadať o posúdenie UPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

Žiak, ktorý nemá nárok na dotáciu, bude uhrádzať plnú sumu za obed podľa platných finančných pásiem.

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň  : 1,21€ /finančný limit  +0,10€/réžia              spolu 1,31€

Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň : 1,30€/ finančný limit  +0,10€/réžia              spolu 1,40€

 

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 8.00 hod.

1. písomne do zošita v ŠJ

2. mailom na adresu: jedalen@zsstaratura.sk

3. sms, alebo telefonicky  na číslo 0911 913 821 ŠJ Hurbanova , 0911 227 762 ŠJ Komenského

 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odoberať stravu do obedára.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza najneskôr do 15 dňa v mesiaci, formou:

* bezhotovostný vklad na účet SK 65 0200 0000 0016 2799 2554,alebo trvalý príkaz 20€/mes.

do poznámky meno a trieda žiaka

* poštová poukážka

*platba v hotovosti sa nevykonáva

 Šek vystavený na začiatku mesiaca je za aktuálny mesiac. V prípade, že strava nebude uhradená v danom mesiaci, žiak nemá nárok na stravovanie v nasledujúcom období.


Vedúca ŠJ

K stiahnutiu