banner

Organizačné pokyny ŠKD v škol.r. 2022/23

Vážení rodičia, dovolíme si oboznámiť Vás s niektorými organizačnými pokynmi v ŠKD pri Základnej škole v Starej Turej pre školský rok 2022/23.

 • Školský klub detí pri Základnej škole v Starej Turej bude v školskom roku 2022/23 v prevádzke od 6,00 hodiny do 16,30 hodiny.

 • Ranná družina bude v prevádzke od 6,00 hod. do 7,30 hod. v troch miestnostiach oranžového pavilónu na prízemí.

 • Deti privediete k dverám oranžového pavilónu, kde si ich prevezmú vychovávateľky.

 • O 7,30 hod. vychovávateľky odvedú deti na vyučovanie do tried.

Rozdelenie tried po oddeleniach:

1. oddelenie: p. vych. Stolářová 1.C, 4.A - /oranžový pavilón, trieda na prízemí/

2. oddelenie: p. vych. Juríková 1.B, 4.A - /oranžový pavilón, trieda na prízemí/

3. oddelenie: p. vych. Mgr. Roháčková 1.A, 4.C - /oranžový pavilón, trieda na prízemí/

4. oddelenie: p. vych. Bc. Škanderová 2.D, 4.B - /ružový pavilón nad jedálňou/

5. oddelenie: p. vych. Mgr. Barbušinová 2.B, 3.D - /ružový pavilón nad jedálňou/

6. oddelenie: p. vych. Michalcová,DiS.art 2.C, 3.D - /ružový pavilón nad jedálňou/

7. oddelenie: p. vych. Bc. Benianová 2.A, 3.C - /ružový pavilón nad jedálňou/

8. oddelenie: p. vych. Pevná 3.A, 3.B - /oranžový pavilón, trieda na poschodí/

Rozdelenie tried je zatiaľ dočasné. Ďakujeme za pochopenie.

 

 • Deti, ktoré sa budú nachádzať v družine nad jedálňou budú v týchto priestoroch do 15,00 hod. a zostávajúce deti budú po tejto hodine odvedené vychovávateľkami do troch prízemných tried oranžového pavilónu.

 • Rodič, ani iná oprávnená osoba nebude môcť vstúpiť do školy z dôvodu prísnych hygienických opatrení. Pre túto skutočnosť v ružovom pavilóne budú zvončeky, kde si rodičia telefonicky požiadajú konkrétnu vychovávateľku o svoje dieťa.

 • V oranžovom pavilóne budú družiny na prízemí, rodič môže zaklopať na okno a takto sa dohodnúť s vychovávateľkou. Rodič, ktorý si príde pre dieťa, ktoré sa nachádza v triede p. vych. Pevnej zaklope na okno triedy na prízemí oranžového pavilónu a my dieťa zavoláme.

 • Platby do ŠKD pre tento školský rok budú nasledovné: 9,00,-Eur jednotná suma na každé dieťa.

 • Platiť bude potrebné šekom, alebo prostredníctvom internetu do 15. dňa v mesiaci. Možnosť platby bude v tomto školskom roku iba mesačná. Platba na viac mesiacov vopred nebude možná.

 

 • Pri platbách bude potrebné uvádzať meno, priezvisko a triedu dieťaťa za ktoré sa platí.

 • Ak rodič neuhradí mesačný poplatok ani po opakovanom upozornení vychovávateľky, bude mu poslaná upomienka od riaditeľky školy.

 • Ak rodič vopred písomne informuje vychovávateľku, že jeho dieťa nebude celý mesiac navštevovať ŠKD aj tak je povinný uhradiť mesačný poplatok 9,-Eur.

 • Rodič je povinný oboznámiť vychovávateľku 5 dní pred koncom mesiaca o odhlásení dietaťa zo ŠKD. Odhlasovanie detí zo ŠKD je možné od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak sa rodič rozhodne dieťa zo ŠKD počas školského roku odhlásiť, musí vypísať tlačivo /žiadosť/ určené pre túto príležitosť.

 • Ak je dieťa prítomné v ŠKD čo i len jeden deň, rodič je povinný uhradiť plnú sumu /čiže 9,- Eur/.

 • Prihlasovanie dieťaťa do ŠKD je cez riadnu prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť. V prípade záujmu a voľnej kapacity v danom oddelení je možnosť prihlásiť dieťa aj v priebehu školského roka.

 • Prihlasovanie detí do ŠKD je možné od 1.dňa nasledujúceho mesiaca.

 • Tak ako je dieťa prijímane do ŠKD rozhodnutím riaditeľky, tak je aj odhlásené zo ŠKD rozhodnutím riaditeľky.

 • Deti do ZUŠ, alebo na rôzne záujmové krúžky neodvádzame. Rodičov však v prípade krúžkovej činnosti ich detí musíme požiadať o papier s ich podpisom, kde bude figurovať deň, čas odchodu dieťaťa zo ŠKD /čas treba napísať 10 min. pred začatím krúžku/ a tiež či dieťa bude na krúžok chodiť samo, alebo ho príde niekto na aktivitu mimo školy odviesť. Napísať bude treba aj či sa dieťa vráti po krúžku do ŠKD /aj čas návratu/, alebo pôjde z krúžku domov.

 • V prípade krúžkovej činnosti sa dieťa môže, ale nemusí vrátiť do ŠKD po ukončení krúžku. To už je na zvážení rodičov. Každopádne to musí vedieť pani vychovávateľka v ŠKD.

 • Všetky odchody detí z ŠKD budeme riešiť cez písomnú žiadosť rodiča, ktorú potvrdí svojim podpisom. Nie telefonátom, ani nie SMS.

 • Lístok s podpisom rodiča a s informáciou o časovom fungovaní dieťaťa v ŠKD budeme potrebovať na každý deň zvlášť / na P, U, S, Š, Pia/. Bude tu uvedená aj informácia, či dieťa bude opúšťať ŠKD samo /aj s časom jeho odchodu/, alebo v sprievode poverených osôb /uvedených môže byť viacero osôb, ktoré budú dieťa z ŠKD vyzdvihovať/.

 • Poprosíme podpísať deťom všetky osobné veci, lebo nepodpísané nebudeme mať možnosť dohľadať.

 • Nedoporučujeme, aby deti nosili drahé hračky, či telefóny, smart hodinky. Za prípadnú stratu škola nebude niesť zodpovednosť.

 • Ak si rodič, alebo rodinný príslušník dieťa zo ŠKD vyzdvihne a odvedie si ho domov, dieťa sa už do ŠKD v ten deň nemôže vrátiť.

 

 • Ak si rodič, alebo rodinný príslušník dieťa vyzdvihne zo ŠKD, dieťa automaticky odchádza domov. Nemôže sa zdržiavať v areáli školy aj keď je prítomný rodič.

 • Ak dieťa svojím správaním narúša výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD, môže byť vylúčené /zámerne ubližuje iným deťom, je nebezpečné pre svoje okolie, nerešpektuje pokyny vychovávateľky, šikanuje deti, fyzicky napáda iné deti/.

 • Ak dieťa ničí majetok školy, vybavenie ŠKD, rodič je povinný ho opraviť alebo uhradiť.

 

Vážení rodičia, poprosíme Vás o vzájomnú spoluprácu a našou snahou v ŠKD bude vytvorenie spoľahlivého a bezpečného zázemia Vašim deťom.