banner

Opatrenia COVID-19

V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie.

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Pravidlá:

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (1 tlačivo) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Rodičia nevstupujú do budovy školy okrem rodičov žiakov 1. ročníka a nových žiakov. V škole môže byť vždy len jeden zo zákonných zástupcov žiaka.

V čase od 02. 09. 2020 do 14. 09. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné.

Pre žiakov prvého stupňa sú rúška v triedach odporúčané.

Od 19. 09. 2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá uvedené pre jednotlivé fázy .

Škola obmedzuje kontakty medzi triedami, osobami a podujatia organizuje v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

V škole sa dodržiava zásada R-O-R (RUKY-ODSTUP-RÚŠKA) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa, bazén ...) sa do 20.09.2020 nevyužívajú.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Škola okamžite kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho musia vyzdvihnúť v čo najkratšom čase.

Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka je prvý kontakt so všeobecným lekárom len telefonicky.

Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje  RÚVZ.

 

Prílohy:

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu - pri nástupe do školy - príloha vyhlásenie zákonného zástupcu

Pri prerušení dochádzky viac ako 3 dni - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  - príloha vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 

 

 

 

K stiahnutiu