banner

Obedy zadarmo nie sú celkom zadarmo....

Obedy zadarmo nie sú celkom zadarmo....

S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Na základe legislatívy sa dotácia poskytuje od 1.1.2019 pre deti navštevujúce posledný ročník MŠ vo výške 1,20€ na celodennú stravu v MŠ. Stravné je vo výške 1,27 € a rozdiel 0,07 € si uhrádza rodič.

Od 1.9.2019 sa bude poskytovať dotácia pre všetky deti navštevujúce ZŠ. Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20€ na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu a súčasne v škole odobralo obed.

Nakoľko sa v ŠJ na Komenského stravuje 93% detí  I.stupňa  a v ŠJ na Hurbanovej 63% detí II.stupňa je potrebné, aby sa škola pripravila na prípadný zvýšený počet stravníkov. Bude potrebné prijať nové pracovné sily do kuchyne a administratívy , tiež doplniť zariadenie kuchyne, prípadne upraviť rozvrh hodín tak, aby sa postupne naobedovali všetky deti.

Pripravili sme predbežný prieskum formou dotazníka pre rodičov, ktorý v nasledujúcich dňoch rozdáme žiakom školy, ktorí sa nestravujú v ŠJ.

Prosíme rodičov, aby sa s deťmi porozprávali o možnosti stravovania v školskej jedálni síce zadarmo, ale s podmienkou, že budú prítomné na vyučovacom procese a odoberú obed. V opačnom prípade dotácia nebude uplatnená a rodič za obed bude musieť zaplatiť.  Z tohto dôvodu škola bude požadovať na začiatku školského roku od rodiča zálohovú platbu /kauciu/ vo výške 20,00€ .

Podmienkou evidencie dochádzky do školy a odberu obedov bude pre deti II. stupňa používanie čipov pri príchode do školy a tiež pri odbere obeda, to znamená, že evidencia bude elektronickou formou. Deti, ktoré sa stravujú, tento systém už používajú. Pre deti I. stupňa sa evidencia postupne dorieši, nakoľko používanie čipov pre menšie deti zatiaľ neplánujeme.

Vedenie školy dúfa, že v spolupráci s rodičmi sa podarí túto legislatívnu zmenu hladko  preniesť do školského stravovania na našej škole.

 

K stiahnutiu