banner

Dôležitý oznam - vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom!!!

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

  • minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,
  • potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,
  • preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,
  • vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a)       úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b)      čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c)       kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

 

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku Gregor Dušan mäso údeniny, Stará Turá, ktorý nám dodal čestné prehlásenie o dodávkach tovaru výlučne od  dodávateľa Svaman Myjava a Hydina Slovensko. Obe firmy majú úradne schválené prevádzky,  doložené certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

Vedúca ŠJ