banner

Dôležitý oznam pre všetkých žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestancov školy

Nariadenie 

riaditeľa školy k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, na základe nariadenia primátora mesta

nariadujem s okamžitou platnosťou

Zamestnancom a žiakom ZŠ Stará Turá, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu.

Predmetom tohto príkazu je:

a) prerušenie vyučovacieho procesu na škole v období od 12. 03. 2020 vrátane do 13. 03. 2020 vrátane, zrušenie výletov, exkurzií, výcvikov; pre zamestnancov neúčasť na pracovisku je vnímaná ako prekážka na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

b)zrušenie organizovania všetkých podujatí a tiež dôrazne odporučenie zamestnancom školy a žiakom nezúčastňovať sa na verejných a hromadných podujatiach, žiakom nariaďujem dôkladné dodržiavanie karanténneho stavu

c)odporučenie zamestnancom školy a žiakom obmedzenie stretávania sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a pod.)

d)zákaz akýchkoľvek  návštev na pracovisku, v škole

e)vykonávanie zvýšenej dezinfekcie kontaktných plôch v priestoroch školy a školských zariadení  

f) tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do odvolania, minimálne od 12.03.2020 do 13.03.2020, žiadame sledovanie webovej stránky  školy, aplikácie edupage a stránky mesta

 

V Starej Turej 11.3.2020

Mgr.Jana Koštialová

riaditeľka školy