banner

Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov žiakov

Pokyny, pre zákonných zástupcov žiakov Základnej školy v Starej Turej, ktorí nastúpia do školy 1.krát po prerušení vyučovania od 22.6.2020:

• Zákonný zástupca dieťaťa predloží pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Vyhlásenie je na vytlačenie v prílohe alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v priestoroch školy
na Hurbanovej - v altánku na stole

• Ak je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Ak zákonný zástupca privádza dieťa do školy alebo ho z nej odvádza, žiadame o minimalizovanie jeho pobytu a dodržiavanie rozostupov vo vonkajších priestoroch školy.
Do vnútorných priestorov školy zákonný zástupca dieťaťa nevstupuje.

• Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu do školy:
- 2 rúška ( 1 na ústach pri vstupe, druhé v sáčiku náhradné ) - rúško v triede nemusia mať, po chodbách áno, vonku nie)
- jednorázové papierové vreckovky ( box vreckoviek na vyťahovanie )
- pitný režim
- desiatu
- športové oblečenie (také, aby kedykoľvek počas dňa mohli ísť von, teda nie sukne, šaty, lodičky,..)
- prezuvky

• 1. stupeň: (1. – 4. ročník )
- príchod do školy:
ranná ŠKD od 6,30 do 7,15 hod - modrý pavilón
ostatní od 7,30 do 7,45 hod – modrý pavilón: 1D, 1B, 2B, 2D, 3A, 3B, 4D
- zelený pavilón: 1A, 1C, 2A, 2C, 3C, 4A, 4C, 4E

• 2. stupeň: (5.-9. ročník )
- príchod do školy:
Od 7,30 do 7,45 hod – hlavný vchod alebo vchod zo školského dvora
- prezúvanie nebude v šatni, ale vo vyhradenom priestore pred triedou

• Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk

• Vyučovanie bude prebiehať v triedach aj vo vonkajších priestoroch. Na základe odporúčania Ministerstva školstva nebude realizované ani písomné ani ústne skúšanie žiakov do konca školského roku.

• Zákonný zástupca musí dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do 30.6.2020

vedenie školy

K stiahnutiu