banner

Čo musia urobiť odídenci z Ukrajiny, aby mohli byť deti zaradené do procesu výučby na školách?

 

Čo musia urobiť odídenci z Ukrajiny, aby mohli byť deti zaradené do procesu výučby na školách?
1. Odídenec z Ukrajiny by mal:
· Požiadať o dočasné útočisko, o azyl, doplnkovú ochranu
informácie tu:
a) https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=slovensko-od-1-marca-poskytuje-docasne-
utocisko-obcanom-ukrajiny-a-ich-pribuznym-k-dispozicii-je-informacny-letak
b) https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pri-ziadosti-o-docasne-utocisko-mozno-vyuzit-
elektronicky-registracny-formular


2. Vyhľadať školu v blízkosti bydliska alebo zriaďovateľa školy alebo príslušný RÚŠS (zoznam
a kontakty na RÚŠS


3. Predložiť doklad preukazujúci, že majú status osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko alebo
sa začalo konanie o udelenie azylu


4. Podať žiadosť o zaradenie dieťaťa do školy riaditeľovi školy


5. Riaditeľ školy poskytne zákonnému zástupcovi dieťaťa tlačivo Potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa
. Následne pred zaradením do školy absolvuje dieťa vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý potvrdí zdravotnú spôsobilosť dieťaťa na nástup do kolektívu.
Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti podľa bodu 5. sa vzťahujú len na materské školy. (avšak v záujme ochrany a zdravia všetkých je veľmi žiaduce a odporúčané aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast mali aj žiaci – odídenci, ktorý sa zaraďujú do základných škôl alebo stredných škôl).

Kde môžu absolvovať maloletí zdravotnú prehliadku?
· U pediatra, v ktorého obvode sa nachádza vzdelávacia inštitúcia
· Po dohode môže prehliadku vykonať aj iný pediater (napr. pediater známych)
Lekári prioritne vyšetrujú chorých pacientov. V súvislosti s uvedeným upozorňujeme, že lekár nemusí vyšetriť dieťa na účely zaradenia do školy bezodkladne.

Vzťahuje sa na deti z Ukrajiny povinná školská dochádzka?
Povinná školská dochádzka sa dotýka detí a žiakov v Slovenskej republike s trvalým pobytom v SR.
Deti a žiaci z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike a sú zaraďovaní do tried na vzdelávanie na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Plnenie povinnej školskej dochádzky nastane, ak dieťaťu bude udelený trvalý pobyt na území SR.

Zvažujete nejakým spôsobom zabezpečiť kurz slovenského jazyka osobitne pre túto cieľovú skupinu (žiakov, dospelých v rámci prípravy na integráciu)?
Podľa § 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. „Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.“. Tieto jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečuje regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy podľa § 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. , https://www.minedu.sk/jazykovy- kurz-pre-deti-cudzincov/Ministerstvo vnútra SR zabezpečuje uvedené kurzy podľa § 146 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z., ak ide o deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach, ktorých školská dochádzka je povinná.


Škola postupuje nasledovne:
V prípade potreby žiaka zabezpečí:
· riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka. Jazykový kurz môže byť základný a rozširujúci. Vzdelávanie v kurze prebieha podľa učebného plánu, ktorý sa počas jazykového kurzu plní.

 

Je možné zaradiť žiaka do 9. ročníka a podať prihlášku na strednú školu, ak neovláda slovenský jazyk?
Do príslušného ročníka sú zaraďovaní žiaci do základných škôl ako aj do zodpovedajúcich ročníkov príslušných študijných odborov alebo učebných odborov na stredných školách.
O zaradení žiaka do príslušného ročníka (čo platí aj pre 9. ročník ZŠ) rozhoduje riaditeľ školy po zistení:
- úrovne doterajšieho vzdelania dieťaťa a
- úrovne ovládania štátneho jazyka dieťaťa
Žiaci s udeleným statusom azylanta alebo dočasného útočiska z dôvodu pretrvávajúceho konfliktu na Ukrajine (ďalej len „odídenci z Ukrajiny“), ktorí majú nastúpiť do 1. ročníka strednej školy v školskom roku 2022/2023 nebudú podávať prihlášky na štúdium v strednej škole, ale budú zaraďovaní do prvého ročníka strednej školy v rámci osobitného postupu v období od 20. 6. 2022 do 31.8. 2022 (t. j. keď budú mať riaditelia stredných škôl prehľad o počte voľných miest na stredných školách v jednotlivých študijných odboroch alebo učebných odboroch). K zaraďovaniu žiakov bude dochádzať v koordinácií s príslušnými samosprávnymi krajmi a regionálnymi úradmi školskej správy, v závislosti od miesta pobytu žiaka, kapacít škôl, záujmu a potrieb žiakov, pričom prednostne budú žiaci zaraďovaní do škôl a odborov vzdelávania, kde zostala voľná kapacita po štandardnom

prijímacom konaní.
Ak pôjde o žiakov (odídencov z Ukrajiny), ktorí boli po príchode do SR zaradení do 9. ročníka ZŠ, budú zaraďovaní do 1. ročníka stredných škôl na základe dokladu o dosiahnutí nižšieho stredného vzdelania – vysvedčenie získané v SR.
Proces zaraďovania žiaka do odboru vzdelávania na strednej škole bude vysoko personalizovaný –
riaditeľ SŠ zohľadní úroveň ovládania slovenského jazyka žiakom a posúdi predpoklady žiaka pre štúdium v danom odbore.
V nadväznosti na osobitný proces zaraďovania žiakov z Ukrajiny, bude umožnené pre školský rok 2022/2023 vzdelávanie vyššieho počtu žiakov financovaných zo štátneho rozpočtu, ako bol určený najvyšší počet žiakov k 31. 1. 2022 – ale iba ak bude tento počet žiakov prekročený zaradenými žiakmi (odídencami z Ukrajiny). Zároveň sa umožní, aby títo žiaci aj po prestupe na inú školu alebo zmene odboru vzdelávania boli naďalej normatívne financovaní zo štátneho rozpočtu. Iným riešením, ktoré môžu školy zvážiť, je deviatakov zaradiť do 8. ročníka, aby získali dostatok času na osvojenie si jazyka a mohli robiť prijímacie skúšky.
Ak si žiaci z Ukrajiny, bez statusu odídenca t. j. pred vypuknutím vojny na Ukrajine už podali
prihlášku na strednú školu, títo žiaci postupujú štandardne podľa usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktoré je zverejnené na webovom sídle
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

Majú nárok deti Ukrajincov na obedy zadarmo?
Mechanizmus školského stravovania pre deti prichádzajúce z Ukrajiny je rovnaký ako pre tunajších žiakov, čo znamená, že žiaci v hmotnej núdzi a zo sociálne znevýhodneného prostredia majú hradenú stravu zo strany štátu.
Štátni občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území SR, majú možnosť požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa pobytu, kde sa takýto občan s rodinnými príslušníkmi zdržiava. Zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú týmto občanom poradenstvo a zároveň budú nápomocní pri vypĺňaní žiadostí.
Ak deti utečencov z Ukrajiny budú navštevovať materskú alebo základnú školu na území SR, je možné po splnení podmienok poskytnúť zriaďovateľovi školy na takéto deti dotácie na podporu stravovacích návykov (t. j. ak sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ alebo SŠ a odoberie stravu).
Viac podrobností tu:
https://www.upsvr.gov.sk/ba/aktualne-oznamy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1160080

 

K stiahnutiu