banner

Plán akcií ŠKD v škol. roku 2017/2018

 

                                  P L Á N    A K C I Í na školský rok 2017– 2018

Október      :  maľovaná jeseň                       

                        Úcta k starším- beseda s dôchodkyňou

                         Hallowen pre deti  ŠKD

 

November :   práce  s prírodným materiálom 

                         

December :    tradície Vianoc - koledy

                         Posedenie pre stromčeku, večierok v oddeleniach

Január     :       hry v snehu

                         Kŕmenie vtáčikov

Február  :      burza hračiek

Marec     :       Morena

                         Obal na knihu

Apríl  :              Lesotur

Máj    :             moja mama

Jún     :             policajti

                        MDD – kreslenie kriedami

               

                           

                                                  

Október až máj    - plaváreň s deťmi z ŠKD, hry vo vode , otužovanie