banner

Výchovný poradca

Výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov - ZŠ Stará Turá
Kto: Mgr. Adriána Redajová
Kde: kabinet VP na 1. poschodí, zborovňa Hurbanova ulica 032/38 11 520
Kedy:

 • Štvrtok     8.00 - 9.30
 • Iný čas - po dohode


Základné informácie:

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciach stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)
 • podieľa sa na realizácii prevencie sodiálno-patologických javov mládeže

(pozri stránky: www.prevenciasikanovania.sk, www.bezpecnenainternete.sk,www.hoax.cz)

informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy.
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl - termín: november - december.

V apríli sa po potvrdení prihlášky žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy posiela na príslušnú strednú školu.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné - 6., 7., 8., polročné 9. a výsledky Testovania 9.

Harmonogram prijímacieho pokračovania v 2017/18

 • do 1. 2. 2018 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
 • do 20. 2. 2018 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
 • do 31. 3. 2018 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami
 • do 31. 3. 2018 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
 • 25. 3. - 15. 4. 2018 talentové skúšky
 • do 10. 4. 2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy
 • do 20. 4. 2018 - ZŠ zašle prihlášky na SŠ
 • 1. kolo  1. termín prijímacích skúšok   14. 5. 2018
 • 1. kolo  2. termín prijímacích skúšok   17. 5. 2018
 • do 6. 6. 2018 - SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 2. kolo prijímacích skúšok - 19. 6. 2018

Testovanie 9 - 2018

21. 3. 2018  riadny termín

5. 4. 2018  náhradný termín

 

Podrobnejšie informácie na www.svslm.sk

Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v školskom roku 2017/2018

 • Počet testovaných žiakov školy z matematiky: 76
 • Počet testovaných žiakov školy zo slovenského jazyka a literatúry : 76
 • Priemerný počet bodov školy MAT 20,4
 • Priemerný počet bodov školy SJL 19,2
 • Priemerný počet bodov v rámci SR MAT 19,4
 • Priemerný počet bodov v rámci SR SJL 18,9
 • Priemerná úspešnosť školy v % MAT 68
 • Priemerná úspešnosť školy v % SJL 63,9
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % MAT 64,7
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % SJL 62,8
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % MAT 3,3
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % SJL 1,1