banner

Rozvrh 3. A

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

Pondelok

Matematika

Telesná a športová výchova

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Utorok

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Informatika

Prírodoveda

Etická výchova / Náboženská výchova

Streda

Anglický jazyk

Telesná a športová výchova

Matematika

Vlastiveda

Slovenský jazyk a literatúra

Štvrtok

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Prírodoveda

Výtvarná  výchova

Pracovné vyučovanie

Piatok

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Hudobná výchova

Anglický jazyk